Yargıtay 22. Ceza Dairesi 2015/3702 Esas 2015/3573 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/3702
Karar No: 2015/3573
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Ceza Dairesi         2015/3702 E.  ,  2015/3573 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, kararların nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  Ancak ;
  Sanığın 29.06.2007 günü saat 21.30 ila 30.06.2007 günü saat 00.30 saatleri arasındaki gece sayılan bir zaman dilimi içinde Kuzören Kasabası Sulama Birliğine ait aynı bölgede bulunan 2 adet su kuyusu üzerindeki koruma amacıyla yapılmış kabinlerin asma kilitlerini kırdıktan sonra burada bulunan elektrik kablolarının keserek çaldığı ve 05.08.2007 günü saat 19.00-09.00 saatleri içindeki bir zaman diliminde yine aynı yerdeki farklı 2 adet elektrik kablosunu aynı şekilde keserek çaldığının anlaşılması karşısında;
  1-Suça konu kabloların kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya olması karşısında, sanık hakkında hırsızlık suçundan hüküm kurulurken TCK'nın 142/1-a, mala zarar verme suçundan kurulan hükümde ise, 152/1-a maddesi ile uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,
  2-05.08.2007 tarihli olayda, suçun şikayetçi beyanına göre saat 19.00-09.00 saatleri arasında gerçekleştiği, tanık beyanlarına göre olay mahallinde gece saat 01.00 sıralarında görülen minübüsün sanıkla ilişkilendirilemediği ve suçu inkar eden sanığın suç saati konusunda bir anlatımının bulunmaması karşısında; hırsızlık suçunun olaya uygun düşmeyecek şekilde saat 21.30-00.30 arasında işlendiği kabul edilerek, buna ilişkin deliller de açıklanıp gösterilmeden, hükmolunan cezalarda TCK'nın 143. maddesi uyarınca arttırım yapılması,
  3-Sanığın her iki olay tarihinde aynı gün içerisinde birbirine 200-300 metre mesafede bulunan su kuyuları üzerindeki kabinlerin asma kilitlerinin kırdıktan sonra burada bulunan elektrik kablolarının keserek çalmış olması nedeniyle kesintiye uğramadan aynı zaman diliminde gerçekleşen eylemlerde "değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi" durumunun söz konusu olmadığı, aynı gün ve aynı zamanda işlenen suçların kendi içerisinde tek bir hırsızlık ve mala zarar verme suçlarını oluşturduğu gözetilmeden zincirleme şekilde işlendiğinin kabulü ile yazılı şekilde uygulama yapılması,
  4-Sanığın tekerrüre esas alınan 215.000 TL adli para cezasına ilişkin ilamın 16.07.2004 tarihinde yerine getirilmiş olması ve infazından itibaren 3 yıl geçmesi nedeniyle 05.08.2007 tarihinde işlenen suçlar dolayısyla 5237 sayılı TCK'nın 58/1-b maddesi gereği tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi,
  5-30.06.2007 tarihinde gerçekleşen mala zarar verme eylemi ile ilgili olarak sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 170. maddesine uygun olarak açılmış bir dava bulunmadığı gibi, ek iddianame de düzenlenmediğinin anlaşılması karşısında; hükmün konusunun iddianamede gösterilen eylemle sınırlı olduğu gözetilmeden, sanığa ek savunma hakkı tanınarak bu suçtan da cezalandırılmasına karar verilmesi suretiyle, dava konusu dışına çıkılarak 5271 sayılı CMK’nın 225/1. maddesine aykırı davranılması,
  Kabule göre de ;
  Suçların aynı suç işleme kararının icrası kapsamında aynı mağdura yönelik birden fazla kez işlendiği kabul edildiği halde, uygulama maddesinin TCK'nın 43/1.maddesi yerine 43/2.maddesi olarak gösterilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... savunmanının temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1 maddesi gözetilerek, 1412 sayılı CMUK'un 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın gözetilmesine, 10.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın