Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/10600 Esas 2015/23471 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/10600
Karar No: 2015/23471
Karar Tarihi: 09.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2014/10600 E.  ,  2015/23471 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ücret alacağı ile fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, bakiye ücret alacaklarının tahsilini istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı kanuni süresi içinde taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı işçinin, fazla çalışma yapıp yapmadığı uyuşmazlık konusudur.
  Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
  İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
  Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
  Somut olayda, davacı ile birlikte işten çıkarılan, davalı işveren aleyhine dava açan ve menfaat birliktelikleri olan tanık anlatımları dikkate alınarak, davacının fazla çalışma yaptığı kabul edilmiştir. Dairemizden 10.02.2015 tarihli, 2013/31375 esas ve 2015/4259 karar sayılı ilamıyla onanan .... İş Mahkemesinin 04/07/2013 tarihli, 2012/420 esas ve 2013/807 karar sayılı ilamında fazla çalışma alacağı rededildiği görülmüştür. Fazla çalışma konusunda öncelikle işyeri kayıtları bu olmadığı takdirde tarafsız tanık beyanları dikkate alınmalıdır. Davacının fazla çalışma ücreti alacağının husumetli tanık beyanlarına göre tespit edilmesi hatalı olup bozma sebebidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan mahkeme kararının yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.07.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın