Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/21540 Esas 2015/23552 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 13.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/21540
Karar No: 2015/23552
Karar Tarihi: 13.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2014/21540 E.  ,  2015/23552 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


  DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile kötüniyet tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre ve özellikle, hüküm fıkrasında talep konusu ihbar tazminatı alacağının ıslah ile artırılan kısmi için yanılgı ile yıllık izin ücreti ifadesi kullmanılmışsa da bu hususun mahkemece mahallinde düzeltilebilecek bir maddi hata olduğunun anlaşılmış olmasına göre, sonucu itibariyle doğru olan kararın bu ilave gerekçe ile ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın