Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/2320 Esas 2015/23490 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/2320
Karar No: 2015/23490
Karar Tarihi: 09.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2014/2320 E.  ,  2015/23490 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi


  DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık izin, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı, fazla mesai yaptığı halde karşılığının ödenmediğini, iş sözleşmesini haklı şekilde feshedildiğini iddia ile kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret, yıllık izin, ulusal bayram genel tatil ve fazla mesai alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Kararı taraflar temyiz dtmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
  2-Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
  İş sözleşmesinin tarafları, asgarî ücretin altında kalmamak kaydıyla sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ücretin miktarını serbestçe kararlaştırabilirler.
  Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. İmzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir.
  Somut olayda, davacı aylık net ücretinin 1.050,00 TL olduğunu ileri sürmektedir. Davalı işveren asgari ücret olduğunu iddia etmektedir. İmzalı ücret bordrolarında ücret asgari ücret olarak gösterilmiştir. Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının iddiası doğrultusunda ücret 1.050,00 TL kabul edilerek talep konusu alacaklar hesaplanmıştır. Emsal ücret Ticaret Odasından sorulmuş ise de, emsal ücret araştırması yetersizdir. Davacının meslekte geçirdiği süre, iş yerinde çalıştığı tarihler, meslek ünvanı, fiilen yaptığı iş ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından sorularak emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir. Eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
  3-Öte yandan, davacı ücret alacağı talebini atiye terk etmiştir. Mahkemece, bu talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken bu talebin reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın