Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/2780 Esas 2015/23491 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/2780
Karar No: 2015/23491
Karar Tarihi: 09.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2014/2780 E.  ,  2015/23491 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  DAVA : Davacı, sendikal tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, görev değişikliği yapıldığını, bu değişikliğin sendikal sebepten kaynaklandığım, bu sebeple eski işine iade ile Sendikalar Kanunundan kaynaklanan tazminata karar verilmesinin istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece davacının iş sözleşmesi işverence sona erdirilmediğinden dolayı davanın şekil şartları gerçekleşmediği gerekçesi ile reddine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  4857 sayılı İş Kanunu'nda, işverenin yönetim hakkı kapsamında işçinin işyerini veya işini değiştirmesi durumunda, bu işlemin iptali için öngörülmüş bir dava türü bulunmamaktadır. Bu konuda tek hüküm, sendika işyeri temsilcileri ile ilgili olup, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 24/4. maddesinde düzenlenmiştir. İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin işyerini değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır.
  6356 sayılı Kanun'un 23. madde ve devamında sendikal güvencelerin düzenlendiği görülmektedir. Aynı Kanun'un 25. maddesi son cümle uyarınca, İşçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun hükümlerine göre dava açmaması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemeyecektir.
  Sendika temsilcisi olduğunu iddia eden davacının işyerinde görevinin değişitirilmesi sebebiyle eski görevine iade isteğine ilişkin açtığı davada, mahkemece işverenin tasarruf yetkisine giren bir konuda işlem tesis edilemeyeceği ve işe iade davasının da şekil şartları gerçekleşmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Somut olayda açılan davanın 4857 sayılı Kanun'un düzenlediği iş güvencesi kapsamındaki işe iade davası olmadığı açıktır. İşçinin sendika temsilcisi/yönetici olması durumunda rızası olmadıkça görev yerinin değiştirilemeyeceği kanuni güvence altına alınmıştır. 6356 sayılı Kanun'un 24/4. ve 25. maddelerine göre sendika temsilcisi ve işyerinde çalışan sendika yöneticisi konumunda olan işçilerin rızası dışında gerçekleşen görev değişiklikleri dava konusu edildiğinde, bu işçilerin söz konusu sendikadaki görevlerine ve görev sürelerine ilişkin belgelerin dosyaya getirtilmesi gerekir. Davacı işçi sendika temsilcisi olduğunu iddia etmiş ise de sendikadaki görev ve süresine dair belgeler getirtilmeden ,iddia edilen görev değişikliğinden önce ve sonra yapılan görevlerle ilgili belgeler araştırılmadan, bu konuda soyut beyanlar esas alınarak eksik inceleme ve araştırma ile karar verilmesi bozma sebebidir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.07.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın