Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/4383 Esas 2015/23526 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/4383
Karar No: 2015/23526
Karar Tarihi: 09.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2014/4383 E.  ,  2015/23526 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  DAVA : Davacı, kıdemtazminatı, fazla çalışma, yıllık izin ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait Özel Eğitim kurumunda 22.09.2003-01.09.2011 tarihleri arasında psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak çalıştığını, elden ödenen ücretlerin bir kısmının ödenmemesi, sigorta priminin eksik beyan edilerek eksik prim yatırılması ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai ile yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, iş sözleşmesinin davacı tarafından tek taraflı feshedildiğini, davacıya haklarının ödendiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Taraflar arasında, hükümle gerekçe arasında çelişki olup olmadığı tartışmalıdır.
  30.07.2013 havale tarihli heyet bilirkişi raporunda, davacının 2.119,07 TL brüt ücret ile çalıştığı ve 19.143,85 TL brüt kıdem tazminatına, 13.267,96 TL brüt fazla mesai alacağına, 3.320,08 TL brüt yıllık izin ücreti alacağına hak kazandığı, ücret talebinin ise yerinde olmadığı tespit edilmiştir.
  19.11.2013 havale tarihli heyet bilirkişi ek raporunda ise; davacının 2.667,43 TL brüt ücret ile çalıştığı ve 22.738,11 TL net kıdem tazminatına, 15.303,69 TL net fazla mesai alacağına, 28.560,00 TL net yıllık izin ücreti alacağına, 2.164,24 TL net ücret alacağına hak kazandığı tespit edilmiştir.
  Mahkemece, gerekçede heyet bilirkişi tarafından hazırlanan 30.07.2013 havale tarihli rapordaki yapılan hesaplamalar ve belirlenen ücret oluşa uygun kabul edilerek 30.07.2013 havale tarihli rapora itibar edildiği belirtilmesine karşın kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücret alacağı yönünden 19.11.2013 tarihli heyet bilirkişi ek raporunda yapılan hesaplamalara ve belirlenen ücret göre hüküm kurulmuştur. Bu şekilde hüküm ile gerekçe arasında çelişki bulunduğu görülmüştür.
  Mahkemece bu şekilde çelişkili karar verilmesi, 10.04.1992 tarih ve 1991/7 esas, 1992/4 karar sayılı YİBK'ya ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun'nun 298/2. maddesine aykırıdır.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın