Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/5621 Esas 2015/23533 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/5621
Karar No: 2015/23533
Karar Tarihi: 09.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2014/5621 E.  ,  2015/23533 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil, hafta tatili ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı, davalı tarafça tek taraflı olarak ve rızası hilafına ücretinin indirilmesi sebebi ile 20.07.2011 tarihinde iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalılar, davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalılar vekilleri temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının fazla çalışma ücreti ile hafta tatili ücreti alacaklarına hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.
  Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, tanık beyanlarına göre; davacının yaz aylarında (Mayıs-Ağustos) haftada altı saat, kış aylarında (Eylül-Nisan) ise haftada onbeş saat fazla çalışma yaptığı ve tüm çalışma döneminde ayda bir gün hafta tatili yaptığı, üç hafta tatilinde ise çalıştığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır.
  Somut olayda, davacı tanıklarından ...'in yaz aylarında 08:00-17:00 saatleri arasında çalıştıklarına dair beyanına, halen davalı işyerinde çalışan davacı tanığı ...'in kış aylarında fazla çalışma yaptıklarında dair beyanına, yapılan işin niteliğine ve tüm dosya kapsamına göre; davacının yaz aylarında fazla çalışma yapmadığı, kış aylarında (Eylül-Nisan) ise haftalık onbeş saat fazla çalışma yaptığının kabulü dosya içeriğine daha uygun düşecektir. Fazla mesai alacağı bu kabule göre yeniden hesaplanmalı ve ilk kararda yapılan hakkaniyet oranı üzerinden indirim yapıldıktan sonra sonuca gidilmelidir.
  Dosya içeriğine göre, davacı tanıklarının tamamının, yaz aylarında pazar günleri çalışma yapmadıklarını, kış sezonunda ise ayda bir pazar hariç diğer hafta tatillerinde çalıştıklarını beyan ettikleri anlaşılmaktadır. Buna göre sadece kış aylarındaki (Eylül-Nisan) çalışma dönemi için ayda bir gün hafta tatili yapıldığı, diğer üç hafta tatilinde çalışıldığı kabul olunarak hafta tatili alacağının hesaplanmalı ve ilk kararda yapılan hakkaniyet oranı üzerinden indirim yapıldıktan sonra sonuca gidilmelidir.
  Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın