Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/7041 Esas 2015/17890 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/7041
Karar No: 2015/17890
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Hukuk Dairesi         2014/7041 E.  ,  2015/17890 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, iki tarafın yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinden 3,40 TL'nin davacıya arta kalanın davalıya yükletilmesine, 20.05.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın