Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/7400 Esas 2015/23527 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/7400
Karar No: 2015/23527
Karar Tarihi: 09.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2014/7400 E.  ,  2015/23527 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ücret, fazla çalışma ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait Özel Eğitim kurumunda 15.05.1996-25.06.2009 tarihleri arasında ilk işe girdiği tarihten 2004 yılına kadar işletim müdürü 2004 yılından iş sözleşmesinin feshi tarihine kadar müdür yardımcısı ve uluslararası bakolorya programı koordinatörü olarak çalıştığını, son aylık ücretinin net 3.500,00 TL olduğunu, ücretin bir kısmının bankaya yatırıldığını, bir kısmının elden ödendiğini, elden ödenen ücretlerin 2008 - 2009 yıllarında sürekli geç ödendiğini, Şubat 2009 tarihinden itibaren hiç ödenmediğini, koordinatör olarak çalışmakta iken felsefe öğretmeni olarak çalışacağının bildirildiğini ve yerine bir başkasının görevlendirildiğini, iş şartlarının değiştirildiğini, iş sözleşmesinin müvekkili tarafından haklı nedenle feshedildiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai ile yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının şirkete ait iş yerinde önce idari işler sorumlusu ve sonrasında da öğretmen olarak çalıştığının en son ücretinin 1.384,65 TL brüt olduğunu, iş sözleşmesinin müvekkili şirket tarafından haklı olarak fesih edildiğini, çalışma şartlarının değiştirilmesi ve ücretlerinin ödenmediği iddialarının doğru olmadığını, davacıyla yapılan sözleşmenin 7. maddesi mucibince davacıya farklı görevler verilebileceğini, davacının alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

  Gerekçe:
  1-Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut olayda, davacı işyerinde son ücretinin aylık net 3.500,00 TL olduğunu iddia etmiş, davalı işveren ise davacının 1.384,65 TL brüt ücret ile çalıştığını savunmuştur. Dosyaya bir kısmı imzalı ücret bordroları sunulmuş, sunulan imzalı en son ücret bordrosunda aylık ücret, 876.72 TL/Brüt maaş + 507.93 TL/Brüt ek ödemeler (mahiyeti belli değil) olmak üzere toplam 1.384,65 TL/Brüt olarak gösterilmiştir. Taraflar arasında imzalanan 13.09.2008-13.09.2009 süreli en son iş sözleşmesinde de davacının ücreti; 1.373,41 TL/Brüt aylık ücret, 142,20 TL/Brüt yöneticilik ücreti, 31,91 TL/Brüt iş güçlüğü zammı, 477,95 TL/Brüt eğitim tazminatı, 7,80 TL/Brüt bir ders saati ücreti olarak kararlaştırılmıştır. Dinlenen davacı tanıklarının bir kısmı davacının ücret konusundaki iddialarını doğrulayan beyanlarda bulunmuştur. Mahkemece emsal ücret araştırması yapılmış, ...Lisesi Müdürlüğü; müdür yardımcısı ve uluslararası bakalorya programı koordinatörü olarak görev yapan kişinin 2009 yılı Ocak ayında 6.416,11 TL brüt maaş+ 535,05 TL brüt eğitim tazminatı olmak üzere toplam 6,951,16 tl brüt ,...Koleji; davacının emsali bir işçinin 2009 yılı Haziran ayında 4.035,00 TL/Brüt maaş + 1.845.75 TL/Brüt Ek Kazanç + 145,03 TL/Brüt Sosyal Yardımlar olmak üzere toplam 6.025.78 TL/Brüt, ... Koleji Vakfı; 2009 yılı Haziran ayında 1.872,43 TL brüt maaş+2.670,36 TL brüt ek ders ücreti olmak üzere toplam 4.542,79 TL brüt, ... Okulları; emekli alarak çalışan emsal işçinin net ücretinin 1.573,31 TL olduğu bildirmiştir. Mahkemece ücret bordrolarına ve yazılı sözleşmeye itibar edilerek, davacının son ücretinin aylık brüt 1.373,41 TL olduğu kabul edilmiştir. Mahkemece davacının alabileceği emsal ücret araştırması yapılmış ise de yapılan araştırma karar verilmeye elverişli bulunmamaktadır. Bu nedenle, araştırma genişletilerek, işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek ilgili meslek kuruluşlarından ve resmi kurumlardan emsal ücretin ne olabileceği sorulmalı, neticeye göre tüm delillerin yeniden bir değerlendirmeye tabi tutulmasıyla sonuca gidilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın