Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/8067 Esas 2015/23520 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/8067
Karar No: 2015/23520
Karar Tarihi: 09.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2014/8067 E.  ,  2015/23520 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  DAVA : Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin işsizlik ödeneği almak için 14.06.2013 tarihinde davalı kuruma başvurduğunu, ancak söz konusu talebin haksız ve hukuka aykırı olarak reddedildiğini, müvekkilinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini ve bunun Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından onanarak kesinleşen... İş Mahkemesi'nin 2009/888 esas sayılı kararı ile sabit olduğunu, davalının şartları oluşmuş olmasına rağmen müvekkilinin husumet yaşadığı işverenin bir günlük devamsızlık yaptığına ilişkin beyanına dayalı olarak işsizlik ödeneği talebini reddedildiğini belirterek işsizlik ödeneğinin davacıya ödenmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı, davacının 14.06.2013 tarihinde işsizlik ödeneği talep dilekçesiyle Türkiye İş Kurumu... İl Müdürlüğü'ne başvurduğunu, ancak davacının Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları incelendiğinde 2009 yılının Ağustos ayında eksik prim olduğunun tespit edildiğini, işverenin 21.06.2013 tarihli yazısı ile davacının 21.08.2009 tarihinde bir gün devamsızlık yaptığının belirtilmiş olduğunu, bu itibarla davacının işten ayrılmadan önce son yüzyirmi gün içerisinde devamsızlık yaptığı için işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanmasının mümkün olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Davada çözülmesi gereken uyuşmazlık, davacının işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için kanunda öngörülen süre içinde başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkindir.
  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48. maddesinin 5. fıkrasına göre, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birlikte iş sözleşmesinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde Kuruma doğrudan veya elektronik ortamda başvurulması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülür.
  Somut olayda, davacının işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplam süre içinde kuruma müracaatının bulunup bulunmadığının araştırılması, müracaatının bulunmaması halinde davanın reddine, müracaatının bulunması halinde ise müracaat tarihi de gözetilerek karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 09.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın