Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/8422 Esas 2015/23525 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/8422
Karar No: 2015/23525
Karar Tarihi: 09.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2014/8422 E.  ,  2015/23525 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  DAVA : Davacı, fazla çalışma, kıdem, ihbar tazminatı, hafta talili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş ve davacı vekilince duruşma talep edilmiş ise de; duruşma gününün taraflara tebliği için davetiyeye yapıştırılacak posta pulu bulunmadığından duruşma isteğinin reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshi uyuşmazlık konusudur.
  Dosya içeriğine göre, davacı işçinin davalı şirkete ait iş yerinde 12.08.2006-29.12.2011 tarihleri arasında temizlik şefi olarak çalıştığı, davacının, iş sözleşmesinin sebep bildirilmeden 22.12.2011 tarihinde sözlü olarak feshedildiğini iddia ettiği, davalı işverenin ise iş sözleşmesinin 29.12.2011 tarihinde devamsızlık sebebi ile haklı sebebe dayalı olarak fesih edildiğini savunduğu, mahkemece iş sözleşmesinin feshi ve tarihi konusunda tamamen birbirinden farklı ve çelişkili iddialarda bulunan davacı tarafça feshin devamsızlık dışında başka bir sebeple yapıldığı hususu ispatlanamadığından davacının iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-g. maddeleri uyarınca devamsızlık nedeni ile haklı ve geçerli sebepler ile fesih edildiğinin kabul edildiği anlaşılmaktadır.
  Somut olayda davacı, 26.12.2011 tarihli ihtarnamesinde genel müdür ...'ın 22.12.2011 tarihinde hakaret içeren sözler söyleyerek odasından çıkardığını ve işten kovduğunu beyan etmiş ve işçilik alacaklarının ödenmesini talep etmiştir. Davalı taraf, dosyaya delil olarak 26-27-28 aralık 2011 tarihli devamsızlık tutanakları ibraz etmiş ve davacının 26-27-28 Aralık 2011 tarihlerinde izinli olmadığı halde ve mazeret bildirmeksizin işe gelmediğini ve çalışmadığını savunmuştur. Devamsızlık tutanakları mümzilerinden ... davalı ... olarak dinlenmiş ise de devamsızlık tutanakları ile ilgili bir beyanda bulunmamış ve davacının iş sözleşmesinin fesih nedenini bilmediğini beyan etmiştir. Diğer ... ise davacıyı ikaz ettiğini ve odasından çıkardığını işten kovmadığını beyan etmiştir.
  İş sözleşmesinin haklı sebepler ile ve tazminatı gerektirmeyecek şekilde fesh edildiğinin ispatı yükümlülüğü davalı işverenin üzerinde olup, davalı taraf bu yönden kabul edilebilecek ve sonuç doğurucu delil ve ispat getiremediği anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  2-Taraflar arasında fazla mesai ücreti alacağının hesaplanmasında esas alınan çalışma süresi konusunda uyuşmazlık vardır.
  Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının fazla çalışma ücreti alacağı, davacı ile bir-birbuçuk yıl birlikte çalıştığını beyan eden ...'ün beyan ettiği çalışma saatlerine göre ve birlikte çalıştıkları beyan edilen süre dikkate alınarak hesaplanmış ise de; davalı tarafından ...'ün 01.09.2010 tarihinde davacının çalıştığı mağazada görevlendirildiğine dair görev yazısı ile 27.09.2011 de işten ayrıldığına dair işten ayrılış bildirgesi sunulmuş olması karşısında davacı ile davacı tanığının işyeri kayıtlarına göre birlikte çalıştıkları süre esas alınarak fazla çalışma ücreti alacağının hesaplanması gerekirken bu hususun gözardı edilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın