Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/8698 Esas 2015/23523 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/8698
Karar No: 2015/23523
Karar Tarihi: 09.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2014/8698 E.  ,  2015/23523 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  DAVA : Davacı, bakiye kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş ve davacı avukatınca duruşma talep edilmiş ise de; duruşma gününün taraflara tebliği için davetiyeye yapıştırılacak posta pulu bulunmadığından duruşma isteğinin reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin emeklilik sebebiyle feshedildiğini ileri sürerek, bakiye kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
  Somut olayda, davalı işyerinde sıcak yemek bölüm şefi olarak çalışan davacı işçi, aylık net 1.880,00 TL ücret aldığını iddia etmiş; davalı işveren ise davacının aylık ücretinin brüt 1.187,32 TL olduğunu savunmuştur. Mahkemece, imzalı ücret bordrolarına göre davacının aylık ücreti brüt 1.187,40 TL olarak kabul edilmiştir. Ancak davacının ücret konusundaki beyanı, taraf tanık beyanlarına, emsal ücret araştırmasına, davacının kıdemine ve yaptığı işe daha uygun olup davacının aylık ücret miktarı net 1.880,00 TL kabul edilerek bilirkişi raporunda bu ücret miktarı ücret esas alınarak yapılan hesaplamalara göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  3-Taraflar arasında davacının fazla çalışma ücretine hak kazanıp kazanmadığı da diğer bir uyuşmazlık konusudur.
  Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, tanık beyanlarına göre davacının tüm çalışma döneminde haftalık onsekiz saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek fazla çalışma ücreti alacağı hesaplanmış ise de; öncelikle davacının yapmış olduğu işin kapsamının tam olarak belirlenmesi, hangi bölümde çalıştığı, tüm mağazalara üretilen yemeklerin dağıtıldığı üretim bölümünde mi, personel yemeği hazırlama işinde mi çalıştığı, davalı işyerinde personele akşam yemeği verilip verilmediği hususlarında taraf tanık beyanlarının yeniden beyanı alınarak davacının yaptığı işin ayrıntılı olarak tespit edilmesi, davacının çalışma saatinin yaptığı hizmete göre yeniden değerlendirilerek varsa fazla çalışma alacağının belirlenmesi gerekmektedir.
  Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.07.2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın