Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/14787 Esas 2015/23536 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/14787
Karar No: 2015/23536
Karar Tarihi: 09.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2015/14787 E.  ,  2015/23536 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 01.07.2007 tarihinden itibaren ..... Genel Müdürlüğü'nün asıl işveren ve diğer davalı ... (...)'nin son taşeron olduğu iş ilişkisinde "şoför sıfatı ile fiilen çalışmaya başladığını, iş sözleşmesinin haksız ve ihbarsız olarak fesih edildiği 10.03.2009 tarihine kadar kesintisiz ve fiilen çalıştığını, ancak davacının kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil ve yıllık izin alacaklarının ödenmediğini, Ankara 10.İcra Müdürlüğünün 2010/4415 Esas sayılı dosyasında davalılardan borçlu ... hakkında ilamsız takip yürüttüklerini, Şubat-Mart 2009 ücreti ve işlemiş faizini talep ettiklerini, borçlu vekili tarafından takibe süresinde itiraz edildiğini ve takibin durdurulduğunu belirterek, itirazın iptali ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı ...Ş. Vekili, ... firmasının yüklenici firma olup aralarında Alt-Asıl işveren ilişkisi olmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
  Davalı ... (....) vekili, davacının hizmet süresinin.. kayıtlarına göre belirlenmesi gerektiğini, fazla mesai yapılmadığını, yıllık izinlerin davacı tarafından kullanıldığını, aralarında işçi-işveren ilişsi bulunmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, davacı ile ... firması arasındaki hukuki ilişkinin iş sözleşmesinden kaynaklanmadığı, davacıya ait aracın kiralanarak çalıştırıldığı ve davaya Genel Mahkemelerce bakılması gerektiği gerekçesiyle mahkemenin görevsiz olması nedeni ile davanın usulden reddine karar verilmiştir.
  Karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlıkta, öncelikle dikkate alınması gereken husus uyuşmazlığın 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda iş mahkemesinin görevli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
  5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. maddesine göre, iş mahkemelerinin görevi “İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş sözleşmesinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi”dir.
  Somut olayda, her ne kadar davalı ... (...) ile davacı arasında imzalanmış olan bir iş sözleşmesi dosyaya sunulmamış ve davacının hizmet döküm cetvelinde davalı ... (...) nezdinde kayıtlı bir çalışması gözükmemekte ise de; davalılar arasında imzalanan 14.01.2008 ve 20.11.2007 tarihli hizmet alım sözleşmelerinin konusu kiralık araç çalıştırılması işi ile ilgili olup, davalı kurum tarafından davacının 06 RG 079 plakalı aracı ile ... ... firması adına, Mart 2008 ile Mart 2009 tarihleri arasında kiralık araç olarak anılan şirket adına çalıştığının tespit edildiği bildirilmiştir. Yine davalı kurum tarafından delil olarak sunulan 06 RGH 45 ile 06 RG 079 plaka sayılı araçların puantaj formları ile görev formlarında şoför olarak davacının ismi yazılıdır. Davacı tanığı ... duruşmada alınan beyanında; taşıma işi yaparken kendilerine ait araçları ... şirketine kiralayıp yine ... adına iş yaptıklarını, belirli bir fatura kesmediklerini, maaş karşılığında çalıştıklarını beyan etmiştir. Kaldı ki davalı ... (...) tarafından da davacı ile imzalanan bir araç kiralama sözleşmesi dosyaya sunulmamıştır. Hal böyle olunca davacı ile davalı ... (...) arasındaki hukuki ilişkinin iş sözleşmesinden kaynaklandığı, bu halde iş mahkemesinin davaya bakmaya görevli olduğu kabul edilmelidir.
  Bu durumda, davacının dava konusu yaptığı dönem içinde ... kayıtlarında işveren olarak gözüken işyerleri ile davalılar arasında ne tür bir ilişki olduğu belirlenerek davacının çalışma süresi net olarak tespit edilmeli ve taraf delilleri toplanarak soncuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın