Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/19784 Esas 2015/23551 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/19784
Karar No: 2015/23551
Karar Tarihi: 10.07.2015


22. Hukuk Dairesi         2015/19784 E.  ,  2015/23551 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  DAVA : Davacı, ... tarafından, davalı sendikanın işyeri/işletmede yetkili olduğu yönünde yapılan tespitin iptaline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davalı sendikanın müvekkiline ait işletmede yetki tespiti isteminde bulunduğunu, davalı Bakanlık tarafından sendikanın kanunun aradığı çoğunluğu sağladığının tespit edildiğini, kararın hatalı olduğunu, öncelikle davalı sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışan tüm işçilerin %1'inin üyesi olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini, yetki tespit kararında yer alan işyerlerinden birisinin 31.12.2013 tarihinde kapatılmış olduğunu, bu sebeple tespitin işletme değil işyeri bazında yapılması gerektiğini, yetki tespitinde yer alan rakamların gerçek sayıyı yansıtmadığını, yarıdan fazla çoğunluk aranması gerektiğini, yetki tespitinde tarafın müvekkili şirket değil üniversite olması gerektiğini, yetki tespitinin kamu işveren sendikalarına yöneltilmesi gerektiğini ileri sürerek ...'nın 23903 sayılı yetki tespitinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı sendika vekili, toplu iş sözleşmesi prosedürünün taraflarınca sürdürülmeyerek olumlu yetki tespitinin düşürüldüğünü ve bu suretle davanın konusuz kaldığını savunarak, karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etmiş, davalı Bakanlık vekili de davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalılar temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  Dava, ... tarafından yapılan olumlu yetki tespitinin iptaline ilişkindir.
  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 79. maddesine göre “Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkemelerde görülür. Ancak yedinci ila on birinci bölümlerin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için, görevli makamın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.”
  6356 sayılı Kanun'un 2/1-c maddesine göre görevli makam; işyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin, işletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin bağlı bulunduğu ...Kurumu İl Müdürlüğünü, aynı ...Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerleri için yapılacak grup toplu iş sözleşmelerinde bu işyerlerinin bağlı bulunduğu ...Kurumu İl Müdürlüğünü, birden fazla ...Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsayacak grup toplu iş sözleşmesi için ise Bakanlıktır.
  Yetki tespiti ve yetki itirazı konusu 6356 sayılı Kanun'un, “Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması” başlıklı sekizinci bölümünde düzenlenmiştir. Yukarıda belirtilen kanuni düzenleme karşısında, yetki tespitinin iptaline ilişkin açılacak davaların görevli makamın bulunduğu yer mahkemesinde görülmesi gerekir.
  İnceleme konusu davada, ...'nın 16.01.2015 tarih ve 23903 sayılı yetki tespitine göre, ... ortak girişimine ait işletmede davalı ...-İş Sendikası'nın kanunun aradığı gerekli çoğunluğu tespit edilmiş, bunun üzerine işveren tarafından, olumlu yetki tespitinin iptali talep olunmuştur.
  Somut olayda, yetki tespitine konu işletmenin merkez adresinin ... olduğu anlaşılmaktadır. Bu cümleden olarak, dava konusu işletme merkezi, ...Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı bulunmaktadır. Şu halde, temyiz konusu davada, görevli makamın bulunduğu yer mahkemesi olan İş Mahkemesi kesin yetkilidir. Bu itibarla, mahkemece, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114/1-ç ve 115/2. maddeleri gereğince, yetkisizlik sebebiyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın