Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/43368 Esas 2017/24555 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/43368
Karar No: 2017/24555
Karar Tarihi: 09.11.2017


22. Hukuk Dairesi         2017/43368 E.  ,  2017/24555 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Bir kısım işçilik alacaklarının tahsili istemi ile açılan davada Mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen karar, davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ve dosya temyiz incelemesi için Dairemize gönderilmiştir.
  Davacı vekili tarafından 13/10/2017 tarihli dilekçe ile davadan feragat edildiğinin bildirildiği ve vekilin vekaletnamesinde davadan feragat yetkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
  06/08/2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 215. maddesinde “Hükmün kesinleşmesinden önce davadan feragat, davayı kabul veya sulh halinde, hakim dosya üzerinden bu konuda ek karar verir. Taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi sırf bu nedenlerle dosya istinaf veya temyiz incelemesine gönderilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.
  Anılan sebeple, hükümden sonra ortaya çıkan ve temyiz incelemesine usulen engel oluşturan davadan feragat beyanının Mahkemece değerlendirilip karara bağlanması için dosyanın mahkemesine iadesine karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ:Yukarıda açıklanan sebeple, dava dosyasının MAHKEMESİNE İADESİNE, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın