Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2014/4798 Esas 2015/5361 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/4798
Karar No: 2015/5361
Karar Tarihi: 09.07.2015


23. Hukuk Dairesi         2014/4798 E.  ,  2015/5361 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat ve encümen kararının iptali davalarının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davaların reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı vekili, asıl davada, davacı belediyeye ait taşınmaza, arsa payı karşılığı inşaat yapılması için yapılan ihale sonucu işin davalı yüklenici şirkette kaldığını, ancak, davalının, süresinde artırım bedelini ödemediğini ileri sürerek, sözleşmenin 17. maddesi gereğince belirlenen tazminatın tahsilini talep ve dava etmiş; davacı yüklenici şirket, birleşen davada, sözleşmenin belediyece haksız feshedildiğini, feshin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, buna ilişkin encümen kararının iptalini talep ve dava etmiştir.
  Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, sözleşmenin 17. maddesinin cayma tazminatı olduğu, artırım bedelini üç ay içinde ödememesi halinde fesih hakkının doğduğu, ancak, davalıya mazereti için süre tanınmadan bu miktar tazminatın uygulanmasının hakkaniyete aykırı olduğu gerekçesiyle, asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiştir.
  Karar, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
  1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı-davalı arsa sahibi belediye vekilinin tüm; davalı- davacı yüklenici vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  2) Mahkemece, asıl dava konusu cezai şartın cayma cezası olarak nitelendirilmesine karşın akdi fesheden taraf yüklenici değil, 06.03.2012 tarihli encümen kararı ile arsa sahibi belediyedir. Birleşen davada ise, bu feshin haklı olduğunun tespitine karar verilmiştir. Asıl davada, arsa sahibi, sözleşmenin ihlal edildiğini bildirerek cezai şartın tahsilini istemiş, cayma cezası olduğuna dair bir iddiada bulunmamıştır. Vakıaları izah taraflara hukuki nitelendirme ise hakime aittir. Bu durumda, akdin ihlali sebebine dayalı olarak cezai şart talep edilebilmesi için sözleşmenin ayakta bulunması gerekmektedir. Taraflarca aksine bir hüküm de kararlaştırılmadığına göre encümen kararı ile feshi bildirilen ve birleşen dava ile de bu feshin geçerliği tespit edilmekle talep konusu cezai şartın tahsilinin istenmesi mümkün değildir. Belirtilen bu gerekçelerle asıl davanın reddi gerekirken, başka sebeplerle red kararı verilmesi yerinde değil ise de, karar, sonucu itibariyle doğru olduğundan hükmün HUMK'nun 438/ son maddesi uyarınca değiştirilen bu gerekçeyle onanması gerekmiştir
  SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı-davalı arsa sahibi belediye vekilinin tüm; davalı- davacı yüklenici vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine; (2) numaralı bent uyarınca davalı-davacı yüklenici vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile sonucu itibariyle doğru olan mahkeme kararının değişik gerekçe ile ONANMASINA, asıl davada davalı-birleşen davada davacıdan peşin alınan harcın istek halinde iadesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden asıl davada davacı-birleşen davada davalıdan alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın