Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2014/8126 Esas 2015/5362 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/8126
Karar No: 2015/5362
Karar Tarihi: 09.07.2015


23. Hukuk Dairesi         2014/8126 E.  ,  2015/5362 K.

  "İçtihat Metni"  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün düzeltilerek bozulmasına ilişkin Dairemizin 10.03.2014 gün ve 2013/6923 Esas, 2014/1757 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl davada davalı-karşı davada davacı ... vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

  - KARAR -

  Asıl davada davacılar vekili, arsa sahibi müvekkilleri ile davalı yüklenici ... arasında 16.09.2004 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, yüklenicinin edimlerini tam olarak yerine getirmediğini, eksik ve ayıplı imalatlar bulunduğunu ileri sürerek, her bir daire için 5.000,00’er TL’nin davalı yükleniciden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş; yüklenici ... vekilinin müvekkilleri ... ve ... aleyhine açmış olduğu karşı davanın ise reddine karar verilmesini istemiştir.
  Birleşen davada davacılar .. ve .. vekili, yüklenicinin sözleşme kapsamında ayıplı imalat yaptığını ileri sürerek, her bir daire için 5.000,00’er TL’nin davalı yükleniciden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Asıl ve birleşen davada davalı-asıl dava kapsamında açılmış karşı davada davacı yüklenici ... vekili, müvekkilinin sözleşme ile üstlendiği edimlerini tam olarak ve süresinden önce yerine getirdiğini, teslimden uzun zaman sonra bu davanın açıldığını, müvekkiline süresinde ayıp ihbarında bulunmadıklarını, değişikliklerin arsa sahiplerinin rızaları ile yapıldığını savunarak, asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmesini istemiş; müvekkilinin yaptığı fazla imalatlar bulunduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere davalıların daire payına düşen 10.000,00 TL bedelin karşı davalılar ... ve ...’den tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, ön iskan raporunun alındığı 09.10.2006 tarihinde bağımsız bölümlerin teslim tarihi olarak kabul edildiği, asıl ve birleşen davada talep edilen hususların gizli ayıp olduğu, yüklenicinin de yaptığı faydalı imalat bedelini talep edebileceği gerekçesiyle, asıl davanın kısmen kabulü ile 6.514,48 TL’nin davalı yükleniciden tahsiline; asıl dava kapsamında yüklenicinin açmış olduğu karşı davanın kısmen kabulü ile 2.122,50 TL’nin karşı davada davalılardan tahsiline; birleşen davanın kısmen kabulü ile 4.340,98 TL’nin davalıdan tahsiline dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine Dairemizin 10.03.2014 gün, 2013/6923 esas ve 2014/1757 karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.
  Bu kez, davalı- karşı davacı ... vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
  Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere ve özellikle asansör imalatında varlığı ileri sürülen ayıbın açık veya gizli ayıp olup olmadığının bozma ilamında belirtildiği üzere makine mühendisi bilirkişi tarafından değerlendirileceğine, yargılama sırasında alınan makine mühendisinin de bulunduğu bilirkişi heyet raporunda bu hususta bir açıklama yapılmadığı gibi sözkonusu raporun mahkemece hükme esas alınmamış olmasına göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı-karşı davada davacı ... vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 5,20 TL harç ve takdiren 248,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 09.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın