Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/2693 Esas 2017/3166 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/2693
Karar No: 2017/3166
Karar Tarihi: 09.11.2017


23. Hukuk Dairesi         2015/2693 E.  ,  2017/3166 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
  Taraflar arasındaki ipoteğin kaldırılması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - K A R A R -
  Davacı vekili, davacılardan.... ile davalıların mirasbırakını ... arasındaki 25.05.1973 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereği diğer davacı.... 1030 ada, 60 parsel 1. kat 4 no'lu bağımsız bölüm üzerinde ipotek tesis edildiğini, inşaatın davacı yüklenici Dündar tarafından 01.06.1976 tarihinde tamamen bitirildiğini ancak ipoteğin arsa sahibince kaldırılmadığını ileri sürerek, ipoteğin kaldırılmasına ve sözleşme gereği cezai şart alacağının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, zamanaşımı definde bulunmuş, binada eksik ve ayıplı işlerin olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, binanın projesine uygun olarak tamamlanarak 12.02.1987 tarihinde yapı kullanma izin belgesinin alınarak teslimin gerçekleştiği, cezai şart istenebilme koşullarının gerçekleşmediği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile ipoteğin kaldırılmasına ve cezai şart isteminin reddine karar verilmiştir.
  Kararı, taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın