Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/4254 Esas 2015/5365 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/4254
Karar No: 2015/5365
Karar Tarihi: 09.07.2015


23. Hukuk Dairesi         2015/4254 E.  ,  2015/5365 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


  Taraflar arasındaki kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.
  Temyize konu karar niteliği gereği duruşmaya tâbi olmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı, hukuki yardıma konu ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1999/1025 E sayılı dosyada karar verilmesinden sonra anlaşma yapılması sonucu davanın konusuz kaldığını, anılan dosya nedeniyle müvekkillerinin değişen talepleri de dikkate alınarak yaptığı hukuki yardımların karşılığı ve faizleri olarak toplam 11.022.736,13 TL müflisten alacaklı olduğunu ileri sürerek, alacağın sıra cetveline kayıt ve kabulünü talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, talebin hak düşürücü süreye ve zamanaşımına uğradığını, anılan davada müflis ve ... Bankası arasındaki uyuşmazlığın anlaşma yoluyla çözümlenmiş olmasına bağlı olarak davacının hukuki kazancı bulunduğundan bahsedilemeyeceğini, davacının o dönemlerde müflis şirketin avukatlığını aylık ücret mukabilinde yaptığını, hukuki yardımlardan dolayı ayrıca bir ücret ödenmesinin söz konusu olamayacağını, iflas idaresinin ret kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davanın süresinde açıldığı, davacının davalı müflis şirket vekili olarak, davalı ve diğer müflis Salih Mesudiyeli aleyhinde dava dışı ... Bankası AŞ tarafından 2.321.091.63 TL alacağın tahsili amacıyla takip başlatıldığı, takibe yapılan itirazın iptali için ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1999/1025 esas sayılı dava açıldığı, kısmen kabule ilişkin mahkeme kararının onandığı, davalılara vekaleten davacının mahkemeye sunduğu 12.8.2004 havale tarihli dilekçe ile itirazın iptaline konu itirazlardan vazgeçmeleri sebebiyle Yargıtayca beyan gereği bir hüküm oluşturulması için kararın bozulduğu, vekil olan iş bu davada davacı ile davalı iş sahipleri arasında davaya konu icra dosyası ile itirazın iptali davası sebebiyle vekalet ücreti açısından yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığı, AAÜT, Avukatlık Kanunu uyarınca davacının davalı müflis şirket vekili olarak takip ettiği bu işler nedeniyle masaya yazdırabileceği vekalet ücreti alacağının iflas tarihi itibariyle faizi ile birlikte toplam 6.382.91 TL olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın