Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/4931 Esas 2015/5353 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/4931
Karar No: 2015/5353
Karar Tarihi: 09.07.2015


23. Hukuk Dairesi         2015/4931 E.  ,  2015/5353 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı vekili, taraflar arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsa sahibine ait arsa üzerine bina yapılması, ek sözleşme ile de bir takım değişikliklerin yapılmasının kararlaştırıldığını, ancak yüklenici tarafından bir kısım işlerin eksik ve ayıplı yapıldığını, eksik ve ayıplı işlerin büyük bir kısmının arsa sahibince tamamlandığını ileri sürerek, şimdilik 12.740,28 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, ıslah dilekçesi ile dava değerini 9.485,84 TL artırarak 22.226,12 TL'ye çıkarılmıştır.
  Davalı vekili ise, inşaatın 2008 yılında arsa sahibine teslim edilmesi nedeniyle davanın zamanaşımına uğradığını, dava açılmasında hukuki yarar bulunmadığını, eksik işler bulunduğu yönünde ihtar gönderilmediğini, eksik ve ayıplı olduğu iddia edilen bir kısım işlerden tarafların karşılıklı vazgeçtiğini, bir kısmının ise eksiksiz ve ayıpsız yapılmış olduğunu, iddiaların gizli ayıp niteliğinde olmadığından BK'nın 474. maddesine göre eserin teslim sonrası gözden geçirilerek, ayıpları varsa uygun süre içinde yükleniciye bildirilmesi gerektiğini, ancak bildirim yapılmadığından inşaatın zımnen kabul edilmiş sayıldığını ileri sürerek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece, tüm dosya kapsamı ve bilirkişi raporlarına göre, davalının davacı ile imzaladığı sözleşmede eksik yapılan işler ve bedelleri tespit edildiği ve pompa konusunda bilirkişinin raporunun karar vermeye yeterli olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne, 12.740,28 TL'nin ve ıslahla artırılan 9.485,84 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
  Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.
  Dava, arsa sahibi tarafından açılan eksik ve ayıplı işler bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
  2-Dosya kapsamındaki bilirkişi raporunda tespit edilen eksik işler 22.226,12 TL tutarında olup, ortak yerlere ait eksiklikler olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece bu miktar üzerinden davanın kabulüne karar verilmiştir. Oysa ortak yerlerdeki eksikliklerin bedelinden yüklenicinin sorumluluğu, davacının hissesiyle orantılı olmak zorundadır. Davacının bağımsız bölümlerine düşen hisseyle orantılı olarak eksik işler bedeline hükmedilmesi gerekirken, tespit edilen bedelin tamamının tahsiline karar verilmesi hatalı olmuştur.
  Mahkemece yapılacak iş; davacının taşınmazdaki hissesinin tespiti ile, belirlenen ortak yerlere ait eksik işler bedelinden davacı hissesine tekabül eden kısım yönünden davanın kabulüne karar verilmesinden ibarettir.
  Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik incelemeyle karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) bendde açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) bend uyarınca davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın