Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/6623 Esas 2017/437 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/6623
Karar No: 2017/437
Karar Tarihi: 15.02.2017


23. Hukuk Dairesi         2015/6623 E.  ,  2017/437 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı vekili Tüketici mahkemesinde açtığı dava dilekçesinde özetle; davacının ... A.Ş.'nin ortağı ve finans sorumlusu olup Almanya’da yapılacak olan fuara şirket adına katılması kararı alınıp yurt dışı çıkışı otel, vize ve benzeri diğer işlerini hazırlaması için davalı şirket ile anlaşıldığı, Frankfurt’taki kontrol sırasında vizesinde sorun olduğu tespit edilerek polislerce gözaltına alındığı, bu sebeple 4.350,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminata mahkum edilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, görev ve zamanaşımı itirazında bulunup esas bakımından da davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davacının bir ticari şirketin ortağı olup bu şirketin adına fuara katılmak istediği, bu sebeple ticaret kanununa tabi bir şirket olan davalı şirket ile anlaştığı, tarafların sıfatı ve işin mahiyeti gereğince uyuşmazlığın bir ticari uyuşmazlık olduğu, davacının tüketici sıfatını haiz olmadığı, bu halde de davaya bakmaya Ticaret Mahkemesi görevli olduğundan, dava dilekçesinin görev yönünden reddi ile mahkemenin görevsizliğine, yetkili ve görevli mahkemenin ... Ticaret Mahkemesi olduğuna karar verilmiştir. Asliye Ticaret Mahkemesi ise; davacının adı geçen şirketin ortağı olup, yurt dışındaki fuara şirketi adına katılmak üzere davalı şirkete müracaatı neticesinde açılan maddi ve manevi tazminat davasında, işin şirket adına yapılmayıp, davacının bireysel otel, vize gibi işlemlerinin yapılmasından (yapılmamasından) ibaret olduğu, taraflar arasındaki sözleşmenin konusu göz önüne alınarak işin her iki taraf için de ticari bir iş sayılamayacağı, davacının tacir sıfatına sahip olmasının yapılan işlemi ticari hale getirmeyeceği, 6102 sayılı Yasa'nın 4. ve 6335 sayılı Yasa ile değişik 5/3. hükmü ile 6100 sayılı Yasa'nın 1. maddesi uyarınca görevsizliğine, dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere,15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At