Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/7155 Esas 2017/435 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/7155
Karar No: 2017/435
Karar Tarihi: 15.02.2017


23. Hukuk Dairesi         2015/7155 E.  ,  2017/435 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ... A.Ş. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı vekili, müvekkili ile davalı ... A.Ş. ortak yüklenici firmalar olup birlikte davranarak, diğer davalılar ile Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzaladıklarını, ancak bu arada arsa maliklerine olan yükümlülüklerini düzenleyen İş Ortaklığı Anlaşması-Adi Ortaklık Sözleşmesi adı altında bir başka sözleşme yaparak kendi aralarındaki hukuki ve mali ilişkiyi bu sözleşme ile düzenlediklerini, bu sözleşmenin arsa maliklerinden bağımsız olup, diğer davalıların dahil olmadığı bir sözleşme niteliğinde olduğunu, her iki yüklenici birlikte yaptıkları bu inşaatın bitim aşamasında iken, ikinci sözleşmeden kaynaklı bir ihtilaf çıktığını, bunun üzerine müvekkil şirket ile davalı ortağı ... A.Ş.'ne ihtarda bulunulduğunu, daha sonra 1 ve 4 numaralı bağımsız bölüm tapularının davalı ... A.Ş.'ne devir edildiğini öğrendiğini, davalı ... A.Ş.'nin ortaklığa ait iki adet bağımsız bölüm tapusunu sadece kendi adına alarak ve müvekkilinin koymuş bulunduğu sermaye bedellerini de ödemeyerek hileli bir işlemle mal kaçırdığını, arsa maliki olan diğer davalıların ise, yüklenici firmanın birinden devir muvafakati almaksızın sadece davalı ... A.Ş’ye devir yaparak hileli işleme ortak olduklarını ileri sürerek, ihtiyati tedbir konulmasına, tazminat bedelinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, davanın Adi Ortaklık Sözleşmesinden kaynaklanan alacak davası niteliğinde olup, davanın tarafların ticari işletmeleri ile ilgili olmadığı, TTK’nın 4. maddesinde özel olarak sayılan davalardan olmadığı, davaya bakma görevinin genel yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde olduğu, bu nedenle dava dilekçesinin HMK’nın 114/c ve 115/2. maddeleri uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle görev yönünden usulden reddine karar verilmiştir.
  Kararı, davalı ... A.Ş. vekili temyiz etmiştir.
  Dava, sözleşmeden kaynaklanan tazminat talebine ilişkindir. Mahkemece davanın her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili olmadığı gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiş ise de, davacı ve davalı şirketin bir inşaat yapmak üzere adi ortaklık kurduğu ve bu işi beraber yaptıkları sabit olmasına ve bu işin tacir olan davacı ile davalı şirketin ticari işletmesi ile ilgili olması göz önünde bulundurularak, davanın Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmesi gerekirken, Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmesi yönünde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ... A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, anılan davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At