Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/7639 Esas 2017/431 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/7639
Karar No: 2017/431
Karar Tarihi: 15.02.2017


23. Hukuk Dairesi         2015/7639 E.  ,  2017/431 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kooperatifin ihyası davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı vekili, ... Kooperatifi'nin 20.10.2000 tarihinde tasfiye edildiğini, bu durumun Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığını, tasfiye sırasında müvekkilinin tasfiye kurulu başkanı ve kooperatif başkanı olduğunu, kooperatifin tasfiyesinin yapılmış olmasına rağmen tasfiye sırasında kooperatif adına kayıtlı taşınmaz hakkında sehven işlem yapılmadığını, taşınmazın halen tasfiye edilmiş bulunan kooperatif adına tapuda kayıtlı olduğunu beyan ederek, ... Kooperatifi'nin ihyasına ve ek tasfiye işlemleri için son tasfiye kurulu başkanı olan müvekkilinin tasfiye memuru olarak atanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, dosyaya vekaletnamesini ibraz etmiş ancak cevap dilekçesi vermediği gibi duruşmalara da katılmamıştır.
  Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; Tasfiye Halinde ... Kooperatifi'nin 1998 yılında yapılan tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak yapılmadığı, kooperatif adına kayıtlı taşınmaz hakkında sehven işlem yapılmadığı, taşınmazın halen tasfiye edilmiş bulunan kooperatif adına tapuda kayıtlı olduğu anlaşılmakla, davanın kabulüne ve tasfiye memuru olarak davacının ek tasfiye işlemlerini yapmak üzere atanmasına karar verilmiştir.
  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At