Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/7799 Esas 2017/415 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/7799
Karar No: 2017/415
Karar Tarihi: 15.02.2017


23. Hukuk Dairesi         2015/7799 E.  ,  2017/415 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili Av. ... ile davalı vekili Av. ...'ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - KARAR -

  Davacı vekili, ...İlçesi, ... Köyü ... Ada ... no'lu parsel 5.000,00 m² alanlı arsanın davalı ... tarafından müvekkil adına 547 no'lu olarak devir alma nedeni ile tahsis edildiğini, arsanın tamamı 2.500,00 m² civarında olup arsa ofisi (TOKİ) tarafından ... Kooperatifine 1164 sayılı Kanun gereğince satılamaz şerhi tahsis edildiğini, kooperatif Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Sözleşmesi'nin maddesi gereğince tüm şartlar oluştuğu halde ortaklara tahsis edilen arsalarının mülkiyelerini tahsis edilen ortağa devredecek yerde 14.01.2003 günü yapılan şuyulandırma sonucu tapudaki satılamaz şerhi gereği kendi adına tescil ettirdiğini ileri sürerek, müvekkilinin maliki olduğu halde tapuda davalı adına olan tapu kaydının iptali ile müvekkil adına ferağ ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, davacı şirkete tahsis edilen parselde de gerek dava tarihi itibariyle ve gerekse bu gün henüz yapı kullanma izni alınmış bir binanın söz konusu olmadığını, hiçbir üyeye mülkiyet devri yapılmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında yapılan 02.06.2008 tarihli taahhütnameye göre ortaklara taşınmazların mülkiyetlerinin devri için, kooperatif üye sayısının en az %65'inin işyerlerinin kullanıma elverişli olduğu, yapı kullanma izinlerinin alınması ve işyeri maliyetlerinin kooperatife ödenmesi gerekmesine rağmen yapılan keşif sonucunda alınan bilirkişi raporunda kooperatif bünyesinde tamamlanan işyerlerinin toplamın %6'sına tekabül ettiği, davacı tarafın tescil isteminin şartları oluşmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
  Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At