Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/1262 Esas 2017/430 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/1262
Karar No: 2017/430
Karar Tarihi: 15.02.2017


23. Hukuk Dairesi         2016/1262 E.  ,  2017/430 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - K A R A R -

  Davacı vekili, müvekkilinin kooperatif yönetim kurulunca 16.02.2014 tarih ve 264 sayı ile ihracına karar verildiğini, ihraç kararının Kooperatifler Kanunu'nun 16. maddesinde öngörülen 10 günlük süre içinde notere verilmediğini, müvekkiline gönderilen 1. ve 2. ihtarnamelerinde de borç miktarının asıllarının ve fer'ilerinin açıkça gösterilmediğini ileri sürerek, 16.12.2014 tarihli ve 264 sayılı yönetim kurulu ihraç kararının iptalini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, davacının, müvekkilinden arsa karşılığı üyeliğini kooperatife ait dairenin teslim edilmesi ile geçtiğini, yapılan inceleme sonucunda davacının kooperatife bir arsa devretmediğini, hiçbir ödeme de yapmadığını, yapılan ihraç işleminin haklı ve usule uygun olduğunu belirterek, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; kooperatif yönetim kurulunun ihraç yönündeki kararının Kooperatifler Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca 10 gün içerisinde notere tevdi edilmesi gerekirken, 26 gün sonra tevdi ettiği, yasada öngörülen sürenin emredici bir hüküm olmayıp, düzenleyici bir hüküm olduğu, neticeten kooperatifin ihraç işleminde Kooperatifler Kanunu, anasözleşme hükümlerine bir aykırılık olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
  Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02. 2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At