Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/223 Esas 2017/429 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/223
Karar No: 2017/429
Karar Tarihi: 15.02.2017


23. Hukuk Dairesi         2016/223 E.  ,  2017/429 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı vekili, müvekkillerinin murisi Hasan Şahin’in vefatından sonra, kooperatife giderek babalarından kalan üyelik için yapmaları gerekenleri öğrenmeye çalışmalarına rağmen davalı kooperatifin yöneticilerince sürekli oyalandıklarını, müvekkillerinin murisinin kooperatif üyesi olduğuna ilişkin bir şüphe olmadığını ancak ölen üyenin ortaklığının düşüp düşmediği noktasında sorun olduğunu ileri sürerek, davalı kooperatifin üyesi durumunda oldukları ve ortaklığın tespitini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, davacılar tarafından açılan davanın 1 yıl 8 ay sonra açıldığını, davada hak düşürücü sürenin geçtiğini, kötüniyetli olduğunu, iddialarının esastan da yersiz ve yasal destekten yoksun olduğunu, hakkı kötüye kullanmaya çalıştıklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; her ne kadar davacıların murisinin resmi olarak kooperatif üyesi gözükmese de davalı kooperatifin sadece üyelerine tanıması gereken tüm hak ve yükümlülükleri ölüm tarihine kadar kullandığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne ve murisin kooperatif üyeliğinin tespitine, davacıların kooperatif üyesi olabilmesi için murisin üyelik durumunun kesinleşmesi ve kooperatif anasözleşmesinin 16. maddesindeki prosedürün tamamlanması gerektiği gözetilerek, bu aşamada karar verilmesine yer olmadığına, karar verilmiştir.
  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve temyiz edenin sıfatına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At