Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/4010 Esas 2017/428 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/4010
Karar No: 2017/428
Karar Tarihi: 15.02.2017


23. Hukuk Dairesi         2016/4010 E.  ,  2017/428 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -
  Davacı vekili, müvekkilinin devraldığı kooperatif üyeliğine tahsis edilen dairenin ... tarafından davalıya satıldığını ve tescil edildiğini, satıştan sonra kooperatif üyeliğinin tüm hak ve borçları ile birlikte ... tarafından 14.01.2013 tarihinde ...'e,... tarafından da, 11.06.2014 tarihinde müvekkiline devredildiğini, müvekkilinin davalıya ait daireye yapılan harcamalar için kooperatife borçlu olduğunu ve kooperatifin bu harcamaları müvekkilinden istediğini, müvekkilinin de söz konusu alacağı ihtarname ile davalıdan istediğini, ancak davalının kabul etmediğini ileri sürerek, davalıya ait daire için 23.07.2012 tarihinden sonra yapılan inşaat ve imalat harcamalarının kooperatife ödenmek üzere davalıdan alınarak müvekkiline ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, davacının taraf sıfatı bulunmadığını, bu nedenle reddi gerektiğini, davacının dava açmakta haksız ve kötüniyetli olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; davacı tarafından, dava dışı kooperatife ödenmiş bir para söz konusu olmayıp, bu aşamada davalının sebepsiz zenginleştiğinin ileri sürülmesi mümkün olmadığı, dava dışı kooperatif tarafından istenen paranın, davacı tarafından kooperatife ödenmesi ve yapılan ödemelerin kısmen veya tamamen davalıya satılan daire ile ilgili olduğunun ve ödemelerden davalının sorumlu olduğunun belirlenmesi halinde davacının, davalıdan sebepsiz zenginleşme hükümlerine dayanarak istekte bulunması mümkün ise de, davanın açıldığı tarih itibari ile davacı tarafından yapılmış herhangi bir ödeme bulunmadığı, davacının kooperatife ödeyeceğini bildirerek davalıdan alacak isteğinde bulunmasının yerinde olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
  Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At