Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/4047 Esas 2019/3158 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/4047
Karar No: 2019/3158
Karar Tarihi: 02.07.2019


23. Hukuk Dairesi 2016/4047 E. , 2019/3158 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün katılma yolu ile davacı vekili ve davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı şirket vekili Avukat ... ile katılma yoluyla temyiz eden davacı vekili Avukat ...'un gelmiş olmalarıyla, duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - KARAR -
  Davacı vekili, gemi ile getirdiği plaj kumunu ... İskelesine yanaştırılması için iskele sahibi olan ... Holding A.Ş. ile yaptığı kira sözleşmesinin 7-d maddesi uyarınca 17.049,64 TL. ödeme yapılmasının uygun görüldüğü ancak yükün boşaltılması sırasında davalı şirket tarafından eylemin engellendiği ve 32.382,73 TL talep edildiği, davacının ıztırar halinden faydalanarak fahiş ve mükerrer talep edilen bu ücretin ödendiğini, ayrıca bu bedele ek olarak limana yanaştırılmamasından kaynaklanan gecikme nedeni ile zarar uğradığı, toplam 62.689,97 TL.nin davalıdan tahsili için başlatılan takibe haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline, takibin devamına ve %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, limanın işletmecisinin davalı olduğunu ve kiralama için davalıdan talepte bulunması gerekirken mülk sahibinden talepte bulunulmasının mümkün olmadığını, ödeme yapıldıktan sonra hiç bir gecikmeye sebebiyet verilmediği için zararlardan sorumlu tutulamayacağı gerekçesi ile davanın reddini stemiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı ile dava dışı liman maliki arasındaki sözleşme uyarınca davalının hak ve yetkilerinin sadece kendisi tarafından işletilen Dalaman Fabrikasının ihtiyaç duyduğu yüklerin tekmil ve tahliyesi işlemleri ile sınırlı olduğu, bunun dışındaki işleri kapsamadığı, davacıya ait gemideki yükün boşaltılması işlemi ile ilgili bir yetkisinin olmadığı, davacıdan yük tahliye hizmet bedeli talep edemeyeceği, bu nedenle 32.381,74 TL nin iadesi gerektiği, davacının gecikme nedeni ile uğradığı zarara ilişkin somut bir belge sunulmadığı ve ispat edilemediği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Karar, davalı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  2) Dava, tacirler arası hizmet sözleşmesine dayalı alacak ve tazminat istemine ilişkindir. Davalı şirket ile dava dışı ... Holding AŞ. arasındaki sözleşme, mülkiyeti ... Holding A.Ş.ne ait iskelenin komple davalıya kiralanmasına ilişkindir. İskelenin kiralanmasından sonra tüm hizmetlerin davalı ... tarafından onun çalışanlarınca verileceği sözleşme hükmüdür. Sözleşmenin herhangi bir yerinde limanın mal sahibi tarafından kullandırılabileceğine ilişkin hüküm yoktur. Sözleşmede "İskelenin ... A.Ş'nin Dalaman fabrikasının ihtiyaç duyduğu yüklerin taşınmasında kullanılmasına" ilişkin hükmün dava konusu tahliye bedelini davalının almasına engel olmayacağı muhakkaktır. Bu durumda ... Holding AŞ. tarafından limana yanaştırılan gemi içerisindeki davacıya ait plaj kumunun tahmil ve tahliyesi işi davalı tarafından yapıldığına göre bu hizmetin karşılığını alması gerekir. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, aşağıda yazılı harcın temyiz eden davacıdan alınmasına, Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan davalı yararına takdir olunan 2.037,00 TL. duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak, davalya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At