Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/4103 Esas 2019/3162 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/4103
Karar No: 2019/3162
Karar Tarihi: 02.07.2019


23. Hukuk Dairesi 2016/4103 E. , 2019/3162 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın reddine, karşı davanın yeniden karar verilmesine yer olmadığına yönelik verilen hükmün asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı karşı davalı şirket vekili Avukat ... gelmiş, tebligata rağmen diğer taraftan gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - KARAR -
  Asıl davada davacı vekili, müvekkili ile davalı arsa sahibi arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müvekkilinin inşaatı tamamlayarak davalıya teslim etmek istediği halde davalının inşaatı teslim almadığını, sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi durumunda işleme konulmak üzere müvekkili tarafından davalıya verilen teminat mektubunu haksız olarak tahsil ettiğini oysa müvekkilinin sözleşmede kararlaştırılan tüm edimleri yerine getirdiğini ileri sürerek 28.05.2009 son ödeme tarihli 200.000,00 TL. bedelli teminat mektubu bedelinin tahsil tarihi olan 10.02.2009 tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilinin ... 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/56 D.iş sayılı dosyasında yaptığı tespit giderinin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
  Asıl davada davalı vekili, davacının sözleşmede kararlaştırılan sürede inşaatı teslim etmediğini ve inşaatta eksik imalatlar bulunduğunu, gecikme tazminatı ile eksik iş bedelinin tazmini için teminat mektubunun nakde çevrildiğini savunarak davanın reddini istemiş; karşı davada, eksik ve hukuka aykırı imalatlar sebebiyle müvekkilinin ... 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/63 D.iş sayılı dosyasında yapmak zorunda kaldığı tespit sebebiyle yaptığı giderin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
  Karşı davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece uyulmasına karar verilen bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre asıl davanın kısmen kabulü ile 123.380,00 TL.nin 10.02.2009 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, asıl dava ve karşı davada talep edilen tespit giderleri ile ilgili daha önce verilen karar kesinleşmiş olduğundan bu yönde tekrar hüküm kurulmasına yer olmadığına dair verilen kararın asıl davada davalı vekilince temyiz edilmesi .../...
  üzerine Dairemizin 2014/1105 E. 2014/4413 K. sayılı ilamı ile 27.04.2009 tarihli tespit raporunda sayılan eksikliklerin iskân raporu almaya engel olup olmadığı açıklığa kavuşturulmadığı, Belediye Başkanlığının 06.11.2009 tarihinde onayladığı iş bitirme tutanağında belirtilen 27.03.2009 tarihi, yani tespit keşfinden bir ay önceki tarih esas alınarak hüküm kurulduğu bu durumda mahkemece, 27.04.2009 tarihli tespit raporu da eklenerek bu eksikliklerin o tarihteki imar mevzuatına göre iskân ruhsatı alınmasına engel olup olmadığı hususunda ilgili Belediye Başkanlığına yazı yazılıp, gerekirse bu hususta bilirkişi kurulundan ek rapor alınıp, bu eksikliklerin iskân ruhsatı alınmasına engel olmadığının belirlenmesi halinde şimdiki gibi 27.03.2009 tarihinin esas alınması, iskân ruhsatı alınmasına engel olduğunun bildirilmesi halinde ise davacı yüklenici tarafından bu hususta ayrıca bir delil ve belge sunulmaması sebebiyle iskân ruhsatı tarihi olan 05.02.2010 tarihi esas alınarak gecikme tazminatının hesaplanması gerektiği belirtilerek bozulmuştur. Mahkeme bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucu anılan eksikliklerin iskan ruhsatı alımına engel olduğu, iskan tarihi olan 05.02.2010 tarihine kadar hesaplana gecikme tazminatı miktarına göre davacının alacağı olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Karar, asıl davada davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan asıl davada davalı-karşı davada davacı yararına takdir olunan 2.037,00 TL duruşma vekalet ücretinin asıl davada davacı-karşı davada davalıdan alınarak, asıl davada davalı-karşı davada davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At