Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/5635 Esas 2019/3378 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 17.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/5635
Karar No: 2019/3378
Karar Tarihi: 17.07.2019


23. Hukuk Dairesi 2016/5635 E. , 2019/3378 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - K A R A R -
  Davacı vekili, davalılar ..., ... ve ... in davacı kooperatifin eski yöneticileri olduğunu, diğer davalılar ... in de eski denetçi olduklarını, bu kişilerin menfaat temin ederek kooperatifi çok ağır şekilde zarara uğrattıklarını, hesap tetkik komisyonunun yaptığı inceleme sonucunda hazırladıkları ayrıntılı raporlarında kooperatife verilen zararın toplam 208.904.000,00 TL olduğunu belirlediklerini ileri sürerek davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
  Davalı vekili, hesap tetkik komisyonuna baz olarak 1997-2001 yıllarının alındığını, raporların gerçeği yansıtmadığını savunarak davanın reddine ve taşınmazlar üzerine konan tedbirin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece, iddia savunma ve dosya kapsamına göre, bilirkişilerce hazırlanan 13.01.2015 tarihli rapor doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
  1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacılar vekillerinin tüm, davalılar vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
  2- Ancak mahkemece yasal faize hükmedilmesi gerekirken alacağın ticari faiziyle tahsiline karar verilmesi doğru olmamış kararın bu nedenle davalılar yararına bozulmasına karar vermek gerekmiş ise de, anılan bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK'nın 438/7 maddesi uyarınca kararın düzelterek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ : Yukarıda (1) no.lu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) no.lu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazının kabulü ile mahkeme kararının hüküm fıkrasının 1 numaralı bendinde yer alan “ticari” ibaresinin karardan çıkartılarak yerine “yasal” ibaresinin eklenmesine, hükmün düzeltilmiş bu haliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde davalılara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At