Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/6332 Esas 2017/425 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/6332
Karar No: 2017/425
Karar Tarihi: 15.02.2017


23. Hukuk Dairesi         2016/6332 E.  ,  2017/425 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar ..., ..., ... vekilleri ile ... ve ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

  - K A R A R -

  Davacı, arsası üzerine kat karşılığı inşaat yapması için yüklenici firma olan ... Tic. Ltd. Şti.'yi temsilen... ile anlaştığını, 03.05.2007 tarihli sözleşme yaptıklarını, bu sözleşme ile yüklenicinin 2009 Nisan ayına kadar inşaatı yapıp teslim etmeyi taahhüt ettiğini, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi üzerine ... Asliye Hukuk Mahkemesi'nde akdin feshi davası açtığını, davanın kabul edildiğini, 2009/332 E., 2011/39 K. sayılı karar ile 22.03.2011 tarihinde kesinleştiğini, davalı yüklenicinin sözleşmeye dayanarak satış yaptığını ileri sürerek, ... ilçesi ... mevkiinde bulunan ... ada ... no'lu parselde kayıtlı arsası üzerine kat irtifakı kurularak satışı yapılan kargir binanın, A blok zemin kat ... no'lu ... adına, A blok 5. kat ... no'lu ... adına (yargılama sırasında davalıya ait taşınmazın ... no'lu olduğu anlaşılmış ve davacıdan bu yönde beyan alınmıştır) A blok.... kat ... ve A blok .... kat ... no'lu ... adına, A blok .... kat ... no'lu ... adına, B blok .... kat ... no'lu ... adına, B blok .... kat ... no'lu ... adına, B blok 2. kat ... no'lu ... adına olan tapularının iptali ile adına tescilini talep ve dava etmiştir.
  Davalılar ..., ..., ..., ... vekilleri, davanın reddini istemiştir.
  Diğer davalılar, davaya cevap vermemiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, yüklenicinin sözleşmeden doğan edimini yerine getirmemesi ve bunun neticesinde davacıyla davalı yüklenici firma ve... arasında yapılan sözleşmenin feshedilmesi karşısında yüklenicinin payına düşen tapuların davalılara devrinin sebepsiz kaldığı, gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Kararı, davalılar ..., ..., ... vekilleri ile ..., ...'ın vekilleri temyiz etmiştir.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar ..., ..., ... vekilleri ile ... ve ...'ın temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar ..., ..., ... vekilleri ile ... ve ...'ın tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalı ...'ten alınmasına, diğer temyiz eden davalılardan alınması gereken harçlar peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At