Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/6486 Esas 2019/3159 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/6486
Karar No: 2019/3159
Karar Tarihi: 02.07.2019


23. Hukuk Dairesi 2016/6486 E. , 2019/3159 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın davalı ... yönünden reddine, davalı kooperatif yönetim kurulu üyeleri ..., ... ve ... mirasçıları yönünden davanın kabulüne yönelik verilen hükmün davalı kooperatif ve ... vekilince duruşmalı, davalılar ... Mirasçıları vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili Avukat ...'cı gelmiş, tebligata rağmen başka gelen olmadığı ve davalı ...'e çıkartılan tebligatın bila ikmal geldiği görüldü. Hazır bulunan davacı vekili temyiz incelemesinin dosya üzerinde yapılmasını talep etmiştir. İncelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya evrak üzerinde incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - KARAR -
  Davacı vekili, müvekkilinin 25.03.1993 tarihinde davalı kooperatife üye olduğunu, kendisine kooperatif yönetimince 26 nolu dairenin taahhüt edildiğini, bu tarihten itibaren düzenli olarak ödemelerini yerine getirdiğini, davalılar ..., ... ve ... nın kooperatifte meydana gelen usulsüzlüklerin olduğu dönemde yönetim kurulu üyeleri olduklarını, davalı kooperatifin inşaatının tamamlandığını, tapularının dağıtıldığını, alınan genel kurul kararları ile de müvekkilinin kooperatif üyesi sabit olmasına rağmen ve yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın tapunun verilmediğini, yöneticiler tarafından istifa etmiş gibi gösterildiğini, ileri sürerek, taahhüt edilen dairenin tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline, olmaması halinde daire bedeli olarak fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere 50.000 TL.nin davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı ..., ... mirasçıları ve SS. İdeal Yaşam Kent Konut Yapı Kooperatifi vekili, davacının kooperatife üyeliğinin tartışmalı olduğunu, davacının davalılardan ...'in yeğeni olduğunu, ...'in suç niteliği taşıyan usulsüzlükler yaptığını, ödeme belgelerine itibar edilemeyeceği, davacının üyeliğinin istifa ile sona erdiğini, bakanlık tarafından yapılan kontrol sonrasında düzenlenen 26/05/2004 tarihli raporlarla da bu durumun sabit olduğunu, davacının talep ettiği dairenin Davalı ... adına kayıtlı olduğunu, bu daire nedeniyle kooperatifinin dava edilemeyeceğini, davalının yükümlülüklerini yerine getirmediğini, diğer üyelerin 26.000,00-TL ödeme yapmasına karşın davacının ödemelerinin 3.000 TL yi bulmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davacının istifasına ilişkin sunulan belgenin incelenmesi sonucu altındaki imzanın davacıya ait olmadığının anlaşıldığı, davalı kooperatif yöneticilerinin davacının kooperatif üyeliği haklarından mahrum bırakılmak için istifa etmiş gibi gösterildiği dönemde kooperatif başkanı ve yöneticileri oldukları, bu dilekçesinin davalılar tarafından düzenlenip düzenlenmediği tespit edilememiş ise de bu belgenin davalılar tarafından sunulduğu, bu davalıların da davacının zararından sorumlu oldukları, davalı kooperatifin ferdileşme yaptığı ve diğer üyelere dairelerini teslim ettiği, davacıya tahsis edilecek daire olmadığı, davacının ödemelerinin tespiti için davalı kooperatif tarafından defterlerin sunulmadığı ve yerinin de bildirilmediği, bu durumda davalının ödemeleri tam olarak yapmış gibi kabul edileceği, dava konusu dairenin değeri olan 94.000 TL.den davalıların sorumlu oldukları gerekçesi ile davanın tazminat talebi açısından kabulüne, dava konusu taşınmaz maliki davalı ... aleyhine açılan davanın reddine karar verilmiştir.
  Karar, davalı kooperatif ve ... vekili ile davalı ... mirasçıları vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı kooperatif vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  2) Davalılar ... ve ... mirasçılarının temyizine gelince; Dava, kooperatif üyesi olan davacının, kendisine taahhüt edilen taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına tescili olmazsa bedelinin tahsiline ilişkindir. Davalı kooperatif yöneticileri 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 98. maddesi yollaması ile 6102 Sayılı TTK’nın 553/1 maddesi uyarınca ancak kusurlarının ispat edilmesi şartı ile sorumlu tutulabilirler. Dosya kapsamından yöneticilerin kusurları ispat edilememiştir. Bu durumda mahkemece sorumlulukları ispat edilemediğinden bu kişiler yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı kooperatif vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... vekili ve ... mirasçıları vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı ... ve ... mirasçıları yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ... ve ...'ya iadesine, aşağıda yazılı harcın temyiz eden davalı kooperatifden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At