Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/8390 Esas 2019/3182 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/8390
Karar No: 2019/3182
Karar Tarihi: 03.07.2019


23. Hukuk Dairesi 2016/8390 E. , 2019/3182 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kayyım atanması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - K A R A R -
  Davacı vekili, ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/1866 Esas sayılı dava dosyasından almış olduğu yetki belgesine istinaden dava konusu ... ili merkez ... Mahallesi, 780 ada, 181 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden olan S.S. ... Konut Üretim ve Yapı Kooperatifine kayyım atanması davası açmak üzere kendilerine yetki ve süre verildiğini, bu nedenle S.S. ... Konut Üretim ve Yapı Kooperatifini temsil etmesi için ... Defterdarının 3561 sayılı Yasa'nın 2. maddesi gereğince kayyım olarak atanmasını talep ve dava etmiştir.
  Davalılar vekilleri, yetki ilk itirazında bulunmuş davanın reddini istemişlerdir.
  Mahkemece iddia, savunma, deliller ve tüm dosya kapsamından; kooperatifin tasfiye edilerek ticaret sicilinden terkin edildiği ancak kooperatife ait gayri menkulün olduğu, bu haliyle kooperatifin ihyası yapılarak ticaret siciline kooperatifin kaydının yapılması gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmişti.r
  Kararı, ... Defterdar vekili temyiz etmiştir.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 13/J maddesi uyarınca harç alınmasına yer olmadığına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 03.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At