Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2016/8507 Esas 2019/3185 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/8507
Karar No: 2019/3185
Karar Tarihi: 03.07.2019


23. Hukuk Dairesi 2016/8507 E. , 2019/3185 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin usulden reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - K A R A R -
  Şikayetçi vekili, ... 2. İflas Müdürlüğünün 2015/1 iflas sayılı dosyasında müvekkili şirkete ödeme emrine ve kesinleşen mahkeme kararına istinaden alacağının iflas masasına kaydı talebinde bulunduğunu, bu talebinde alacağı ile ilgili takip belgelerini, mahkeme ilamını ve dosyaya kapak hesabını da verdiğini, İflas Müdürlüğünün 05.10.2015 tarihli kararı ile müvekkilin alacağının tümünün reddine karar verildiğini ve bu kararın 26.10.2015 tarihinde tebliğ alındığını, İflas İdaresinin mahkeme kararı ile hüküm altına alınan ve kesinleşen bir alacağı iflas masasına kaydını reddetmesinin hukuka aykırı olduğundan işlemin iptalini ve sıra cetvelinin alacağının kabulüne göre düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece iddia, deliller ve tüm dosya kapsamına göre; İİK'nın 235/1. maddesi uyarınca alacağın sıra cetveline kaydına ve dolayısıyla tasfiyeden pay talebine ilişkin davanın sıra cetvelinin ilamından itibaren 15 gün içerisinde iflas kararı verilen yerdeki Ticaret Mahkemesinde açılması zorunlu olduğu gerekçesiyle görev şikayet şartı yokluğundan şikayetin usulden reddine karar verilmiştir.
  Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre şikayetçi vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetçi vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 03.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın