Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2018/2058 Esas 2019/3087 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/2058
Karar No: 2019/3087
Karar Tarihi: 01.07.2019


23. Hukuk Dairesi 2018/2058 E. , 2019/3087 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  K A R A R
  Davacı vekili, arafların mirasbırakanı ...’in S.S. ... Sitesi Yapı Kooperatifine üye olduğu, vefatından sonra mirasçıların bir kısmının yurt dışında, bir kısmının başka şehirde olması nedeniyle kooperatif işiyle davalının ilgilendiğini, kooperatif borçlarının (aidat) davacılar tarafından müşterek ödendiğini, taşınmazın davalı adına tahsis/tescil edildiğini, sadece davalı adına yapılan tescilin haksız olduğunu ileri sürerek taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile miras payları oranında davacılar adına tesciline karar verilmesi talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, davalının davaya konu taşınmazda uzun yıllar mobilyacılık sanatını icra ettiğini, babasının vefatından sonra taşınmazla ilgili ödemelerin tamamını kooperatife tek başına yaptığını, tescil tarihi ile dava arasında 30 yıllık bir sürenin geçtiği ve talebin zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece iddia,savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, kooperatife mirasbırakan tarafından ve onun ölümünden sonra davacılar tarafından yapılan ödemelerin miktarını ispat yükünün davacı tarafta olduğu, davacının davaya konu taşınmaz için kooperatife mirasbırakan veya kendileri tarafından yapılan ödemeye ilişkin belge sunmadığı, kooperatif kayıt ve defterleri üzerinde yaptırılan incelemede de mirasbırakan veya davacılar tarafından yapılan ödeme tespit edilemediği, kooperatif kayıtlarında davalı tarafından yapılan ödeme tutarının 181,79 TL olduğu ve davaya konu taşınmazın tahsis tarihindeki değeriyle orantılı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup verilen kararın davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemizce yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.
  Bu kez Dairemiz kararına karşı davacılar vekilince karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
  Dava, tapu iptal ve tescil davasıdır.
  Murisin kooperatif ortağı olduğu sabittir. Kooperatifler Kanunu 14. maddesi gereğince ortak vefat ettiğinde kooperatif hissesi mirasçılara geçer. Bir mirasçı kooperatifle ilişki kurar. Dava konusu olayda davalı ...’in kooperatif ile ilişki kurduğu ve dava konusu üyeliğin kooperatif tarafından Kabil üzerine geçirildiği anlaşılmaktadır. Ne var ki Kabil'in diğer mirasçıların hisseleri devraldığına dair dosyada yeterli delil bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemece davalı ...’in diğer mirasçılardan paylarını devralıp almadığı üzerinde durularak varsa devretmeyenler yönünden kooperatif hissesinin paylarına göre bu mirasçılara ait olduğu kabulü ile sonucuna göre karar verilmesi
  gerekir. Kararın bu gerekçe ile bozulması gerekirken bu husus gözden kaçırılarak onandığından, onama kararının kaldırılarak kararın bu gerekçe ile bozulmasına karar verilmiştir.
  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 15.05.2018 tarihli, 2017/2910 Esas, 2018/3140 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcı ile karar düzeltme harcının talep halinde davacılara iadesine 01.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At