Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2018/938 Esas 2019/3224 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/938
Karar No: 2019/3224
Karar Tarihi: 03.07.2019


23. Hukuk Dairesi 2018/938 E. , 2019/3224 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

  Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  - K A R A R -
  Davacı vekili, davacının davalı kooperatifin 1 numaraları ortağı olduğunu, 27.02.2014 tarihli 6525 Sayılı Kanun'un 9. maddesi ile 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Ek. 4. madde ile yapılan değişiklik gözardı edilmek ve bu değişikliği etkisiz kılmak amacı ile 14.05.2014 tarihli genel kurulda kooperatif ana sözleşmesinin 11. 12. ve 43. maddesinin değiştirildiğini, bu değişikliğin amacının üniversitenin kooperatifteki etkinliğini azaltmak olduğunu, açık kapı ilkesine aykırı olduğunu, kanun değişikliğinin hemen öncesinde ortaklara ait payın ... Üniversitesi’ne devredilmesinin kötü niyetin göstergesi olduğunu, yürürlükteki ana sözleşme hükümleri gereğince ... Üniversitesi’nin üye kaydedilmesinin mümkün olmadığını, davacının toplantıdaki temsilcisinin toplantıda bu kararlara karşı muhalefet şerhini tutanağa geçirdiğini ileri sürerek 14.05.2014 tarihli genel kurulda alınan kararların ve özellikle ana sözleşme değişikliğine ilişkin kararların iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  Davalı vekili, davacı temsilcisinin genel kurulda alınan kararlara ret oyu kullandığını ancak muhalefet şerhi yazdırmadığını, kararların %99 çoğunlukla alındığını savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davacının 7. 8. 9. ve 11. maddesinde alınan kararlara muhalefet şerhinin bulunmadığı, davacının muhalefet şerhini yazdırmadığı iddiasını ispat edemediği, yönetim kurulu faaliyet raporu okunurken davacı temsilcisinin muhalefet şerhini açıkça belirtir bir beyanının olmadığı, iptal davası açma koşulları bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Dava, kooperatif genel kurul kararının iptaline ilişkindir.
  1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca kamu ve özel hukuk tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilirler. Bu durumda hisse devralmak sureti ile 31.12.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile üye kabul edilen ... Üniversitesi’nin üniversite sıfatına haiz olup olmadığı araştırılması gerekmektedir.
  ... Üniversitesinin, üniversite sıfatına haiz olmadığının anlaşılması halinde ise, ... Üniversitesi mensubu olarak kaç adet üye kaydedilerek toplantıya katıldığı, toplantıya ... Üniversitesi mensubu olarak katılan ... oy kullanan üye sayısının toplantı ve karar alma nisabını etkileyip etkilemediği tespit edilerek etki etmesi halinde alınan kararlar yok
  hükmünde olduğundan muhalefet şerhi aranmayacağı hususu dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
  27.02.2014 tarihli 6525 Sayılı Kanun'un 9. maddesi ile 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Ek. 4. madde ile Üniversitelerin yönetim kurulunda üye bulundurma hakkına ilişkin değişiklik yapılmış ve ilgili düzenleme uyarınca; “Üniversiteler bu Kanunun 9 uncu maddesine göre ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tam sayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye bulundurabilirler. Bu hakkını kullanmak isteyen üniversiteler, yönetim kurulu üyelerinin seçileceği genel kurula adaylarını önerir. Genel kurul, bu şekilde seçilecek üyeleri üniversitelerce önerilen adaylar arasından seçer. Üniversitenin önereceği adaylarda kooperatife ortaklık şartı aranmaz. Bu şekilde seçilen yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen diğer üyelerin hak, yetki ve görevlerini haizdir” hükmü getirilmiştir.
  Genel kurul kararlarının yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine ilişkin 12. gündem maddesinde kooperatif üyesi Yalçın Koçak’ın önerdiği kişiler seçilmiştir. Davalı kooperatif yönetim kurulunun yukarıda belirtilen 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun Ek. 4. maddesinde yazılı şekilde oluşması gerektiğinden 14.05.2014 tarihli genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin her biri üzerinde tek tek durularak bu madde hükümlerine aykırı bir seçim olup olmadığı, açık yasa hükmüne aykırı alınan kararlarda muhalefet şerhi aranmayacağı hususu da dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekmektedir.
  Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At