Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2019/445 Esas 2019/3258 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 23. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/445
Karar No: 2019/3258
Karar Tarihi: 03.07.2019


23. Hukuk Dairesi 2019/445 E. , 2019/3258 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
  K A R A R
  Davacı vekilince açılan tapu iptal ve tescil davasının yargılaması sonunda mahkemece asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiş olup, verilen kararın asıl ve birleşen davada davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemizce yerel mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.
  Bu kez Dairemiz kararına karşı asıl ve birleşen davada davacı vekilince karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.
  Dava devralınan kooperatif hissesine dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir.
  Davalı ... kooperatif hissesini davacıya 2004 yılında noterde devretmiştir. Her ne kadar bu devir kooperatife bildirildiği takdirde hüküm ifade etmekte ise de davalının kooperatif yönetiminde bulunması ve kooperatif üyesi olduğuna ikna edici belgeyi düzenleyerek davacıya vermesiyle bu konuda onu hareketsiz bıraktığı noter devrinden 4 ay sonra ferdi ilişki sonucu tapu kaydında 1/15 hissenin davalı adına tescil edildiği ve eldeki davanın 2005 yılında açıldığı anlaşıldığına göre davacının kooperatif üyesi olup noterde kendisine devredilen hisse karşılığı verilen tapuyada hak kazandığının kabulü gerekir. Bu durumda davalı adına yolsuz olarak tescil edilen tapunun davacıya verilmesine yani mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi doğru görülmemiş Dairemizce kararın açıklanan gerekçeyle bozulması gerekirken bu husus gözden kaçırılarak onanmasına karar verilmiş ise de bu kez 11.10.2018 tarihli onama kararı kaldırılarak hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Dairemizin 11.10.2018 tarihli ve 2016/3397 Esas - 2018/4678 Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına, asıl ve birleşen davada davacı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile yerel mahkeme kararının davacı yararına BOZULMASINA, temyiz peşin ve karar düzeltme harçlarının davacıya geri verilmesine 03.07.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At