Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2015/9315 Esas 2015/24311 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/9315
Karar No: 2015/24311
Karar Tarihi: 09.07.2015


3. Ceza Dairesi         2015/9315 E.  ,  2015/24311 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
1) Eşe karşı kasten yaralama suçundan dolayı hakkında kurulan hükme yönelen sanığın temyiz itirazlarının yapılan incelemesinde;
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 21.09.2010 tarihli kararda duruşmalardaki iyi hali gerekçe gösterilerek sanık lehine 5237 sayılı TCK'nin 62. maddesi ile uygulama yapılmasına karar verilmiş ise de bu karara karşı Cumhuriyet Savcısı'nın itiraz ettiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar verilmesi üzerine dosya yeniden ele alınarak kurulan 26.04.2011 tarihli hükümde gerekçeleri gösterilerek 5237 sayılı TCK'nin 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği anlaşılmakla tebliğnamenin A/1 nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir,
Sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas sabıkası olduğu halde hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmaması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;
Sanığın üzerine atılı suç için 5237 sayılı TCK'nin 53/1-c maddesi hükmünün 5237 sayılı TCK'nin 53/3 maddesine göre 'kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri' bakımından şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde tümüyle infazın tamamlanmasına kadar uygulanmasına karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme uygun olarak BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 1412 sayılı CMUK'un 322. maddesi gereğince, hüküm fıkrasının hak yoksunlukları ile ilgili kısmının “5237 sayılı TCK'nin 53/1-a, b, c, d, e bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve kayyımlığa ait yetkileri kendi alt soyu üzerinde kullanmaktan 53/3 maddesi hükmü gereğince şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılmasına” şeklinde değiştirilmesi ve diğer kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
2) 4320 sayılı Yasaya muhalefet eyleminden hakkında kurulan hükme yönelen sanığın temyiz itirazlarının yapılan incelemesinde;
4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun hükümden sonra 6284 sayılı Yasa ile yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Yasanın 23/1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğu anlaşıldığından sanığın hukuki durumunun 5237 sayılı TCK'nin 7/2. maddesi uyarınca yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme uygun BOZULMASINA, 09/07/2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın