Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2016/12836 Esas 2017/1417 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/12836
Karar No: 2017/1417
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Ceza Dairesi         2016/12836 E.  ,  2017/1417 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜMLER : Mahkumiyetlerine, beraatlerine dair

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  1) Sanık ... hakkında kurulan beraat hükümlerine yönelen temyiz itirazlarının incelemesinde;
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre katılanlar vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin isteme uygun olarak ONANMASINA,
  2) Sanık ...’nin birleşen 2010/764 Esas sayılı dosyasına ilişkin olarak verilen katılan ...'a yönelik kasten yaralama suçu, katılanlar ...,.... , ...'a yönelik hakaret ve tehdit suçları ile müşteki ...'e yönelik konut dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelen temyiz itirazları ile;
  Sanığın işlediği konut dokunulmazlığını bozma, hakaret ve tehdit suçlarını uzlaşmaya tabi olmayan kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama suçu ile birlikte işlenmiş olması nedeniyle, CMK'nin 253/3. maddesi gereği eyleminin uzlaşma kapsamına girmediği belirlenerek yapılan temyiz incelemesinde;
  Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanık ... ile katılanlar vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin isteme uygun olarak ONANMASINA,
  3) Sanık ...’nin 2010/477 esas sayılı dosyasına ilişkin olarak verilen 25/06/2007 tarihinde işlediği geceleyin konut dokunulmazlığını bozma suçu ile birleşen 2010/816 Esas ve 2013/697 Esas sayılı dosyalara ilişkin olarak verilen katılanlara yönelik hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelen temyiz itirazlarının incelemesinde;
  Sanığın üzerine atılı hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığını bozma suçlarının 02.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı kanun ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 253. maddesine göre uzlaşma kapsamında kaldığı anlaşılmakla; sanık ile katılanlar arasında 6763 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 253. ve 254. maddeleri gereğince uzlaştırma işlemi yapılması için dosyanın uzlaştır ma bürosuna gönderilmesi, uzlaştırma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması halinde yargılamaya devamla hüküm kurulması lüzumu,
  Bozmayı gerektirmiş, ... ile katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerle 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At