Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2016/18862 Esas 2017/1354 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/18862
Karar No: 2017/1354
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Ceza Dairesi         2016/18862 E.  ,  2017/1354 K.

  "İçtihat Metni"


  Basit yaralama suçundan suça sürüklenen çocuk ... ....'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 29/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 1.500,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 29/12/2011 tarihli ve 2009/969 esas, 2011/1230 sayılı kararını müteakip sanığın deneme süresi içerisinde yeni bir suç işlemesi nedeniyle yapılan ihbar üzerine yapılan yargılama sonucunda sanığın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 29/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 1.500,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, bahse konu adli para cezasının 4 eşit taksitte ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının ödeneceğine ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına ilişkin Samsun 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 24/11/2015 tarihli ve 2015/1060 esas, 2015/1342 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın 29.11.2016 tarih ve 2016/562 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19.12.2016 tarih ve 2016/395922 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.
  Mezkur ihbarnamede;
  1) Kayden 08/01/1993 doğumlu olup suç tarihi olan 03/06/2009 tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuk hakkında tayin olunan cezadan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 31/3. maddesi gereğince indirim yapılmamasında,
  2) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 106/4. maddesinde yer alan “Çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır. " hükmü ile aynı Kanun'un 106/11. maddesinde yer alan “İnfaz edilen hapsin süresi, adli para cezasını tamamıyla karşılamamış olursa, geri kalan adli para cezasının tahsili için ilam, Cumhuriyet Başsavcılığınca mahallin en büyük mal memuruna verilir. Bu makamlarca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kalan adli para cezası tahsil edilir.” şeklindeki düzenlemelere aykırı olarak, hükmolunan kararda suça sürüklenen çocuğun taksitlerden birini zamanında ödememesi durumunda tamamının tahsil edileceğine ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğine karar verilmesinde; isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  Suç tarihinde yürürlükte olan 5560 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile değişik 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23. maddesine göre, suça sürüklenen çocuklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinde 3 yıllık denetim süresi belirlenmesi gerektiği halde, mahkemece 5 yıllık denetim süresi belirlendiği, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının 30.01.2012 tarihinde kesinleştiği, ikinci suçun 3 yıllık denetim süresi geçtikten sonra 25.03.2015 tarihinde işlendiği ve bu suç nedeniyle hükmün açıklanmasına karar verilemeyeceği hususunun da kanun yararına bozma sebebi yapılıp yapılmayacağının takdiri için dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, takdir hakkı kullanıldıktan sonra diğer kanun yararına bozma istemlerinin incelenmesine; 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At