Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2016/6783 Esas 2017/1347 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/6783
Karar No: 2017/1347
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Ceza Dairesi         2016/6783 E.  ,  2017/1347 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  Kemik kırığına neden olan yaralama eyleminde; 5237 sayılı TCK'nin 86/1. maddesine göre belirlenen temel cezanın, TCK'nin 87/3. maddesine göre kemik kırığının hayati fonksiyonlara etkisi nazara alınarak temel cezanın yarısına kadar artırılabileceği, meydana gelen kırığın hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif (1.) derece olduğu, temel ceza üzerinden TCK'nin 87/3. maddesine göre TCK'nin 3. maddesi gereği işlenen fiilin ağırlığı ile orantılılık ilkesine uygun şekilde cezanın (1/6) oranında artırılması normal kabul edildiğinden tebliğnamedeki bozma görüşüne iştirak edilmemiş ve yine Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Diğer temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine, ancak;
  Sanık hakkında tekerrür hükümleri uygulanırken, 5275 sayılı Kanunun 108/2 ve 5237 sayılı TCK'nin 58/7. maddeleri dikkate alınarak, tekerrüre esas mahkumiyetlerden en ağır cezayı içeren Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/5 Esas sayılı 10 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmünün tekerrüre esas alınması gerektiği gözetilmeden, 5 ay hapis cezasına ilişkin Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/296 Esas sayılı ilamının tekerrüre esas alınması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 1412 sayılı CMUK'un 322. maddesi gereğince, hüküm fıkrasının sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmasına ilişkin parağrafının karar metninden çıkarılarak yerine “Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/5 Esas sayılı 10 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmünün tekerrüre esas olduğu anlaşılmakla sanığın cezasının 5237 sayılı TCK'nin 58/6. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimlik serbestlik tedbiri uygulanmasına, tekerrüre esas alınacak ceza yönünden kazanılmış hak nedeniyle Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/296 Esas sayılı ilamı ile hükmolunan 5 ay hapis cezasının dikkate alınmasına” ibaresinin eklenmesi suretiyle, hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA; 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At