Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2016/8027 Esas 2017/1342 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/8027
Karar No: 2017/1342
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Ceza Dairesi         2016/8027 E.  ,  2017/1342 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet, beraat

  Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  1) Sanıklar .... ve ...haklarında ...’ı yaralama eyleminden verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.02.2009 gün 2009/13-12 sayılı kararı uyarınca sanık hakkında verilen 5271 sayılı CMK'nin 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının aynı kanunun 231/12. maddesi uyarınca itirazı kabil olup temyizi mümkün bulunmadığından, itiraz mercii tarafından tetkik edilmek üzere temyizen incelenmeksizin mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
  2) Sanık ... hakkında....’ı yaralama eyleminden kurulan mahkumiyet hükmü dairemizin 2009/12971 Esas, 2012/1270 sayılı kararıyla onanarak kesinleştiğinden diğer hükümlerin bozulmasından sonra yeniden kurulan hüküm yok hükmünde sayıldığından bu hüküm inceleme dışı bırakılmıştır.
  3) Sanıklar .... ve ....’ın ....’i yaralamaları, sanık ...’ın ....’yi yaralaması eylemlerinden kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre katılan sanıklar müdafiinin ve sanıklar müdafiinin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
  4) Sanık ... hakkında.... ve .....’ı yaralama eyleminden kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Sanığa yüklenen suçun gerektirdiği cezanın yasada belirtilen türü ve üst sınırına göre; dava, TCK'nin 66/1-e, 67/2, 3, 4. maddelerinde öngörülen 8 yıllık zamanaşımı süresine tabi bulunmakla, zamanaşımını en son kesen işlem olan daha önceki mahkumiyet tarihi 04.10.2007'den inceleme tarihine kadar bu sürenin geçtiğinin anlaşılması,
  Bozmayı gerektirmiş, katılan sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA ve gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle sanık hakkında açılan kamu davasının CMUK'un 322/1. ve CMK'nin 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE,
  5) Sanık ...’ın ....i yaralaması eyleminden kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Diğer temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddine, ancak;
  a) Sanık hakkında bozmadan önce 5560 sayılı yasa değişikliğinden sonraki uygulama ile TCK’nin 86/1, 3-e, 87/3, 29, 62. maddeleri gereğince neticeten 8 ay 22 gün hapis cezası tayin edilmesine karşın, sonraki hükümde 5560 sayılı yasa değişikliğinden önceki hükme göre uygulama yapılarak TCK’nin 87/3, 29, 62. maddeleri gereğince 10 ay hapis cezası tayin edilerek, lehe uygulamanın sonuç cezalara göre belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  b) Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas- 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin ve katılan sanık ... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA; 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At