Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/15182 Esas 2018/10330 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/15182
Karar No: 2018/10330
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Ceza Dairesi 2017/15182 E. , 2018/10330 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyetlerine

  Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  1-Sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
  Sanık ... hakkında 5237 sayılı TC'nin 62/1. maddesi uygulanırken ''2 yıl 1 ay'' hapis cezası yerine ''1 yıl 13 ay'' hapis cezasına hükmedilmesi ve sanığın cezasından "ilk haksız hareketin kim tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilemediği" şeklindeki gerekçe ile haksız tahrik hükümlerini düzenleyen TCK'nin 29. maddesi uyarınca (¼) oranında indirim uygulanması gerekirken, TCK'nin 3. maddesinde belirtilen orantılılık ilkesine aykırı olarak (½) oranında indirim uygulanmak suretiyle eksik ceza tayin edilmesi aleyhe temyiz olmadığından,
  Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas - 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,
  2-Sanık ... hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;
  Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;
  a) Mağdur ...'un 17.10.2010 tarihinde Gaziantep Devlet Hastanesinden alınan raporunda "alnın ortasında 4 cm'lik kesi olduğu ve plastik cerrahi uzmanının görmesi gerektiğinin" belirtilmesi karşısında, mağdurun yaralanmasının yüzde sabit iz oluşturup oluşturmadığı yönünde rapor alınmadan hüküm kurulduğu anlaşıldığından, mağdurun tüm raporları ve tedavi evrakları birlikte en yakın Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevkedilip bu hususta kati rapor alındıktan sonra, sanığın hukuki durumunun tespit ve tayini gerektiği gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Kabule göre;
  b)Sanığın cezasından "ilk haksız hareketin kim tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilemediği" şeklindeki gerekçe ile haksız tahrik hükümlerini düzenleyen TCK'nin 29. maddesi uyarınca (¼) oranında indirim uygulanması gerekirken, TCK'nin 3. maddesinde belirtilen orantılılık ilkesine aykırı olarak (½) oranında indirim uygulanmak suretiyle eksik ceza tayin edilmesi,
  c) Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas - 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi gereğince ceza süresi yönünden kazanılmış hakkı saklı tutulmak suretiyle BOZULMASINA, 31.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At