Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/15861 Esas 2018/10455 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/15861
Karar No: 2018/10455
Karar Tarihi: 04.06.2018


3. Ceza Dairesi 2017/15861 E. , 2018/10455 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  HÜKÜMLER : Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  1) Suça sürüklenen çocuklar ... ve ... hakkında katılan ...'a yönelik kasten yaralama suçundan kurulan hükümlere ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  5271 sayılı CMK'nin 231/12. maddesi gereğince “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir” hükmü gereğince kararların temyiz kabiliyeti olmadığından ve ancak itiraz yolu açık bulunduğundan itiraz merciince karar verilmek üzere dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE,
  2) Sanık ... hakkında katılan ...'a yönelik kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Tayin edilen adli para cezasının tür ve miktarına göre, hükmün 1412 sayılı CMUK’un 305/1. maddesi gereğince temyizi mümkün bulunmadığından, sanık müdafiinin temyiz isteminin 6217 sayılı Kanunun 26/1. maddesi ile 5320 sayılı Kanuna eklenen geçici 2. maddesi gözetilerek CMUK’un 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,
  3) Sanık ..., suça sürüklenen çocuklar ... ve ... hakkında katılanlar ... ve ...'a yönelik kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  a) 5237 sayılı TCK'nin 61. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken söz konusu maddenin 1. fıkrasında yedi bent halinde sayılan hususlarla aynı Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasındaki "suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur" şeklindeki yasal düzenlemeler ile dosyaya yansıyan bilgi ve kanıtlar birlikte ve isabetle değerlendirilip, denetime olanak verecek ve somut gerekçeler de gösterilmek suretiyle ilgili kanun maddesindeki alt ve üst sınırlar arasında takdir hakkının kullanılması zorunluluğuna uyulmayarak, "suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçları, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, failin kastı, güttüğü amaç ve saiki" şeklinde yetersiz ve kanundaki soyut ifadenin tekrarlanması suretiyle temel cezaların asgari hadden uzaklaşılarak, üst sınıra yakın bir şekilde belirlenmesi suretiyle fazla ceza tayini,
  Kabule göre de;
  b) Sanık ...'in, 5237 sayılı TCK'nin 86/1, 86/3-e, 87/1-d maddeleri uyarınca belirlenen cezasından TCK'nin 62. maddesi uyarınca (1/6) oranında indirim uygulanması sırasında hesap hatası yapılarak 6 yıl 3 ay hapis cezası yerine, 5 yıl 15 ay hapis cezasına hükmedilmesi suretiyle eksik ceza tayini,
  c) Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas-2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı hükümlerin iptal edilmesi nedeniyle hak yoksunlukları yönünden sanık ...'in hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafiinin, suça sürüklenen çocuk ...'in ve suça sürüklenen çocuklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebeplerden dolayı 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At