Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/4556 Esas 2017/14514 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4556
Karar No: 2017/14514
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Ceza Dairesi         2017/4556 E.  ,  2017/14514 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Hükmün açıklanması suretiyle mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  5271 sayılı CMK'nin 231/11. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının dayanağı olan bildirime konu Altıntaş(kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 08.12.2009 tarihli 2009/666 Esas 2009/1051 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 86/2. maddesinde düzenlenen kasten basit yaralama suçunu işlediğinden bahisle mahkumiyet hükmü verildiği anlaşılmakla, 02/12/2016 gün ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 253. ve 254. maddelerinde yapılan değişikliklere göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun olarak yapılan uzlaşma tekliflerinin geçerli olduğu ve bu nedenle uzlaşma teklifi yapılmış ve kabul edilmemiş olan dosyalarda yeniden uzlaşma teklifi yapılmasına gerek bulunmadığı, ihbara konu kasten basit yaralama suçunun yasa değişikliğinden önce de uzlaşma kapsamında olduğu anlaşılmakla, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre suça sürüklenen çocuk müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme aykırı ONANMASINA, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın