Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/4602 Esas 2017/14483 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4602
Karar No: 2017/14483
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Ceza Dairesi         2017/4602 E.  ,  2017/14483 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  Soruşturma aşamasında yaşı küçük katılanın babasına uzlaştırma teklifi yapıldığı ve kabul etmediği, 02/12/2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile değişik 5271 sayılı Kanun'un 254.maddesi ....uzlaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir şeklinde değiştirilmiş ise de, 5237 Sayılı TCK'nin 86/2. maddesinde yazılı yaralama suçunun değişiklikten önce de uzlaştırma kapsamında olduğu, 5271 Sayılı CMK'nin 253/18 maddesi gereği uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilmez hükmü karşısında tekrar uzlaştırma yoluna gidilemeyeceğinden tebliğnamenin görüşüne iştirak edilmemiştir.
  Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas-2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün isteme aykırı ONANMASINA, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın