Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/4628 Esas 2017/14501 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4628
Karar No: 2017/14501
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Ceza Dairesi         2017/4628 E.  ,  2017/14501 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  1)Sanığın adli sicil kaydında yer alan Eskişehir 1.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 28.04.2009 tarihli 2008/269 Esas 2009/322 Karar sayılı ilamının 03.06.2009 tarihinde kesinleşmesi nedeniyle tekerrüre esas olduğunun gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 58. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  2)Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı ile TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de; bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA, 09.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın