Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/13098 Esas 2018/6156 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/13098
Karar No: 2018/6156
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Hukuk Dairesi 2016/13098 E. , 2018/6156 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı, davalının, kurumda denetçi olarak çalıştığını, Sayıştay Başkanlığının yaptığı denetimde denetçilere 2010 yılı içerisinde yapılan maaş ödemelerinde eklenmemesi gereken taban ve yan ödemelerin maaşlara yansıtılmasıyla davalıya fazla ödemede bulunulduğundan bahisle fazla ödenen miktarın iadesi talebiyle gönderilen bildirim 24.09.2014 tarihinde tebliğ edildiği halde fazla ödenen 7.958,52 TL'nin iade edilmediğinden temerrüt tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı, alacağın zamanaşımına uğradığını, faizin yanlış uygulandığını, kanun maddesinin açık olup ücrete taban aylığının dahil edilmeyeceğine dair herhangi bir ifadeye yer verilmediği bu nedenle davanın reddine karar verilmesini istemiştir.Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, 111,12 TL alacağın 31/01/2014 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya ödenmesine fazla talebin reddine, hükmedilmiş, hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Dava, denetçi olarak çalışan davalının maaşına eklenmemesi gereken taban ve yan ödemelerin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iadesi istemine ilişkindir. 6100 sayılı HMK 266. maddesi hükmüne göre, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi oy ve görüşünün alınması zorunludur. Aynı Kanunun 281.maddesinde ise, tarafların, bilirkişi raporunda eksik gördükleri hususların,bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilecekleri; mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden ek rapor alabileceği; ayrıca gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de yaptırabileceği açıklanmıştır. Somut olaya gelince, mahkemece; yargılama sırasında bilgisine başvurulan "hukukçu" bilirkişi tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda karar verilmiştir. Rapor düzenleyen bilirkişi dava konusunda uzman olmadığı bu nedenle bilirkişi olarak dinlenemeyeceği kuşkusuzdur. Davacı tarafın talep edebileceği bedelin, dava konusunda uzman (emekli Sayıştay denetçisi) bilirkişi tarafından denetime elverişli bir şekilde değerlendirilip, belirlenmesi gerekmektedir.Hal böyle olunca, mahkemece; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde davalıya yapılan usulsüz bir ödeme olup olmadığı konusunda, aralarında bir sayıştay denetçisi de bulunmak üzere oluşturulacak konusunda uzman üç kişilik bilirkişi heyetinden denetime elverişli yeni bir bilirkişi raporu alınıp, hasıl olacak sonuç dairesinde hüküm tesis edilmesi gerekirken; eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 31.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At