Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/19754 Esas 2018/6209 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/19754
Karar No: 2018/6209
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Hukuk Dairesi 2016/19754 E. , 2018/6209 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı; dava dışı ...'a ait aboneliğin fiili kullanıcısı olan ...'a ait 06/08/2012 ve 28/08/2012 tarihli kaçak elektrik faturalarının ödenmemesi üzerine davalı aleyhine ... İcra Müdürlüğünün 2012/420 Esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi yapıldığını, davalının takibe itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptali ile takibin devamına, %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı; davanın reddini istemiştir.Mahkemece; davanın kabulüne, ...İcra Müdürlüğünün 2012/420 esas sayılı dosyasına yapılan itirazın iptaline, icra inkar tazminatına hükmolunmasına yer olmadığına dair verilen kararın davalı tarafından temyizi üzerine Dairemizin 08.10.2015 tarihli ve 2014/18336 E., 2015/15425 K. sayılı ilamı ile; "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir... Yerel mahkemece, teknik bilgiyi gerektiren uyuşmazlık konusu kaçak elektrik tüketim miktarının tespitine yönelik; bilirkişi raporu alınmaksızın, takibe konulan bedel üzerinden eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. Bu durumda; dosyanın, kaçak tüketim miktarının tespitine yönelik alanında uzman bilirkişiye tevdiiyle denetime elverişli, bilimsel verilere dayanan nitelikte rapor alınarak, varılacak sonuç dairesinde hüküm kurulması gerekirken; eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeye dayalı hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bu husus bozmayı gerektirmiştir." gerekçesiyle bozulmuştur.Mahkemece bozma ilamına uyulmak suretiyle yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne,... İcra Müdürlüğünün 2012/420 esas sayılı dosyasına yapılan itirazın kısmen iptali ile, geçikme zammı ve gecikme zammı KDV'si ile birlikte takibin 14.138,94 TL üzerinden devamına, icra inkar tazminatına hükmolunmasına yer olmadığına, karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacı tarafın sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2) Bir hükmün neleri içermesi gerektiği HMK’nın 297. maddesinde tek tek sayılarak ayrıntılı biçimde gösterilmiştir. Buna göre hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.Hal böyle olunca, mahkemece; itirazın iptali davasında, icra takibine konu alacak kalemlerinin her birinin ayrı ayrı hükümde belirtilmesi gerekirken, asıl alacağa gecikme zammı ve gecikme zammı kdv.si eklenerek toplam alacak üzerinden hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacı tarafın sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, 6100 sayılı HMK'nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At