Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/22110 Esas 2018/6148 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/22110
Karar No: 2018/6148
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Hukuk Dairesi 2016/22110 E. , 2018/6148 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın zamanaşımı nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı; davalı kooperatif başkanından 09.12.1993 tarihinde 10.000 TL'ye kooperatif hissesi satın aldığını, aldığı kooperatif hissesini davalının tapuda devretmediğini, kooperatif hissesi olarak ödediği 10.000 TL'yi 09.12.1993 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.Davalı; davanın zamanaşımına uğradığını, davacının alacağının bulunduğunu kabul etmemekle birlikte alacak üzerinden 20 yıldan fazla süre geçtiğinden davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesini dilemiştir.
  Mahkemece; davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Somut olayda; kooperatiften hisse satın aldığını gösterir 09.12.1993 tarihli belge resmi biçimde yapılmadığından geçersiz olup davacı, geçersiz sözleşmeye dayanarak ödediği bedelin tahsilini istemektedir. Bu durumda, 7.6.1939 günlü ve 1936/31 esas 1939/47 karar sayılı içtihadı birleştirme kararında açıklandığı üzere, BK. nun 66. (TBK. nun 82.) maddesindeki zamanaşımı süresi uygulanmaz. Aynı kanunun 125. (TBK. nun 146.) maddesindeki 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanır. Zamanaşımı süresinin başlangıcı ise, ifanın imkansız hale gelme tarihidir.O halde, zamanaşımı ifanın imkansız hale geldiği tarihten, yani taşınmazın 3. şahsa satışından itibaren işlemeye başlar. Davacının ... Konut Yapı Kooperatifine üye olduğu sunduğu makbuzlardan anlaşılmakla birlikte davacının parayı ödediği tarih değil,
  hisse devrinin imkansız hale geldiği tarih itibariyle zamanaşımı süresinin başlayacağı gözetilerek, ifanın imkansız hale geldiği tarih araştırıldıktan sonra zamanaşımı def'inin değerlendirilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, davacının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 31.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At